Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

23.08.2023

Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens avgjørelse om utslippstillatelse for Evenes lufthavn

Statsforvalteren i Nordland ga Avinor tillatelse til utslipp av avisingkjemikalier fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes i januar 2022. Forum for natur og friluftsliv i Nordland klaget på tillatelsen. Miljødirektoratet har nå stadfestet Statsforvalterens vedtak.


22.08.2023

Høring av søknad fra Østbø AS om endring av tillatelse for avfallsanlegget i Mo i Rana.

Østbø AS planlegger å ta imot mer avfall og flere avfallstyper på anlegget i Konvertorveien i Mo i Rana, og har søkt om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.


20.07.2023

Informasjon til kommunene om fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler.


19.07.2023

Høring av søknad - Th. Benjaminsen AS søker om tillatelse til utfylling i sjø i Risøyhamn i Andøy kommune

Th. Benjaminsen AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Th. havn og næringsområde i Risøyhamn i Andøy kommune. 


21.06.2023

To nye naturreservater vedtatt i Nordland

Det er i statsråd den 20.06.2023 opprettet to nye naturreservater i Nordland. Begge områdene er skogområder som er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


19.06.2023

Høring: utslipp fra anleggsarbeider - Mofjellet fjellhaller - Rana

Miljøteknikk Terrateam AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med utvidelse av Mofjellet fjellhaller.


13.06.2023

Høring av søknad – Kystverket søker om tillatelse til mudring og dumping på strekningen Risøyrenna – Risøyhamn i Andøy kommune

Kystverket søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping på strekningen Risøyrenna – Risøyhamn i Andøy kommune. Formålet med tiltaket er å redusere risiko for grunnstøting gjennom hele strekningen.


08.06.2023, Endret 08.06.2023

God beredskap beitesesongen 2023

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


30.05.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon med skipsverft

I perioden mai til september 2023 gjennomfører statsforvalterne en tilsynsaksjon med skipsverft over hele landet. Aksjonen koordineres av Miljødirektoratet.


30.05.2023

Forsøpling og myndighet

Forsøpling kan være både skjemmende å se på og utgjøre en fare for forurensning i naturen. Forurensningsloven stiller krav om at ingen må tømme, etterlate eller oppbevare avfall på en slik måte at det kan være skjemmende eller til skade på miljøet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel