Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.09.2022

Minkkartlegging i Lofoten og Vesterålen

Statens naturoppsyn har i sommer gjennomført kartlegging av mink i ni naturreservater som er viktige hekkeområder for sjøfugl i Lofoten og Vesterålen.


20.09.2022

Høring - søknad fra Veidekke industri AS om tillatelse til mottak, knusing og lagring av returasfalt - Sortland

Veidekke Industri AS søker om mottak, knusing og lagring av inntil 5 000 tonn returasfalt årlig til deres anlegg i Sigerfjord i Sortland kommune.


08.09.2022

Høring av søknad om mottak og knusing av returasfalt - Bulldozer Maskinlag Produksjon AS i Sortland kommune

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS søker om mottak, knusing og mellomlagring av inntil 3000 tonn returasfalt årlig til Karihaugen massetak i Sortland kommune. 


07.09.2022

Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.


30.08.2022

Høring av søknad om mudring - Ballstad - Vestvågøy kommune

Rowenta Eiendom AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring ved sitt kaianlegg i Ballstad i Vestvågøy kommune.


11.08.2022

Høring av søknad om utfylling i sjø - Kabelvåg - Vågan kommune

Vågar Produkter AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø for å utvide område for næringsbebyggelse i Kaiveien i Kabelvåg.


02.08.2022

Tilsyn med kunstgressbaner viser flere avvik

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Nordland ført tilsyn med kunstgressbaner med plastholdig fyllmateriale.


07.07.2022

Blomster og bier i egen hage

Vi er alle viktige bidragsytere for at pollinerende insekter skal ha gode levevilkår. Her får du tips til hvilke hensyn du kan ta i din egen hage i sommer.


05.07.2022

Endelig ny handlingsplan for hubro

Nå er den reviderte handlingsplanen for hubro publisert. Planen gjelder for perioden 2022-2026 og foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen for den trua arten. 


01.07.2022

Slik kan du stoppe hagerømlinger

Kjempespringfrø, Tromsøpalmer og Hagelupin er eksempler på fremmede skadelige plantearter som kan true naturmangfoldet i Nordland. Vi gir deg tips til hvordan du kan forhindre at fremmede arter spres videre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel