Marin forsøpling

Statsforvalteren har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere arbeidet med marin forsøpling fra 2018. Vi er heldige at det er mange engasjerte mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats i fylket vårt. Her vil vi forsøke å samle relevant informasjon og gi en oversikt over de ulike aktørene. Målet med dette er å legge til rette for at de som trenger å snakke sammen og utveksle informasjon vet om hverandre.

Forsøpling av havet angår oss alle

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene i dag. Dette er menneskeskapt avfall som ikke brytes ned på mange hundre år. Det konsentreres opp i havet, både på havbunnen, i vannmassene og i strandsonen.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra søppel i havet. De kan for eksempel få i seg plast fordi de tror det er mat. Plasten har ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, indre skader og forgiftning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.09.2023

Samling om marin forsøpling

Den 2. november inviterer vi strandryddere, avfallsselskap, miljøetater, friluftsråd og representanter frå oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei samling om marin forsøpling i Bodø. 


Publisert 05.01.2023

Tilskudd for tiltak mot marin forsøpling 2023

Aktører som engasjerer seg mot marin forsøpling kan søke om tilskuddsmidler fra Marfos tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Søknadsskjemaet er åpent fra 2. - 22. januar 2023. 


Publisert 11.11.2022

Fristen for å søke refusjon for strandryddeaksjoner er 15. november

Ikke glem fristen 15. november for å søke refusjon for dine ryddeaksjoner!

Har du hatt utgifter til transport og/eller avfallsbehandling av eierløst marint avfall eller transport av frivillige til/fra ryddeaksjon i år? Da kan du søke om å få disse utgiftene refundert. Så lenge søknaden er sendt inn innen fristen vil vi være i dialog med søkere om noe skulle mangle. Mer informasjon, inkludert kriterier for ordningen, finner du her:

https://holdnorgerent.no/kunnskapsartikkel/refusjonsordningen-fa-pengene-tilbake-for-ryddeaksjonen


Publisert 21.09.2022

Gjennomført samling om marin forsøpling

Den 30. august 2022 arrangerte Statsforvalteren i Nordland en samling om marin forsøpling i Bodø, i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Senter mot marin forsøpling (MARFO). Vi samlet over 30 deltakere som representerte myndighetene, strandryddere, avfallsselskap, oppdrettsnæringen og teknologiutviklere.


Publisert 07.06.2022

Samling om marin forsøpling

Den 30. august inviterer vi strandryddarar, avfallsselskap, miljøetatar, friluftsråd og representantar frå oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei samling om marin forsøpling i Bodø


Publisert 22.04.2022

Støtteordning for frivillig strandrydding

Hold Norge Rent deler i samarbeid med Handelens miljøfond ut 1 million kroner til strandryddeaktiviteter. Du kan søke om mellom 5000 kr og 75 000 kr i støtte til ryddeaksjoner, med frist 27. april.  


Publisert 25.01.2022

Gjennomført nettseminar for strandrydding og marin forsøpling

Den 24. januar 2022 arrangerte Statsforvaltaren eit nettseminar om strandrydding og marin forsøpling i lag med Nordland fylkeskommune, med over 50 deltakarar. 


Publisert 13.12.2021

Det må du nesten bare drite i

Visste du at mye av forurensninga i havet kommer fra deg og meg, fordi vi spyler ting ned i do som vi ikke skulle ha gjort?


Publisert 03.05.2021

Utlysning av ryddeoppdrag langs Nordlandskysten

Handelens Miljøfond lyser nå ut nye ryddeoppdrag i Ofoten, Salten og Helgeland. Frist for å levere tilbud er 28. mai 2021.


Publisert 04.03.2021

Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Sesongen for strandrydding nærmer seg, og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Da er det viktig at vi tar hensyn til fuglene som hekker i området.  


Dette er Statsforvalterens ansvar

Statsforvalteren har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. 

Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplaner for 200 havner. Alle havnene skal ha en godkjent avfallsplan for å sikre at avfall fra skip blir tatt forsvarlig hånd om og ikke kommer på avveie.

Vi fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker vi nesten alltid avfallshåndteringen til bedriften. Vi setter også vilkår i tillatelser med tanke på å minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

Dette er kommunens ansvar

Kommunen er forsøplingsmyndighet. Det innebærer at de skal føre tilsyn med den alminnelige forsøplingssituasjonen i kommunen og følge opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdager eller får melding om et forsøplet område kan de pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp etter seg. De kan også sette i verk opprydding på den ansvarliges regning hvis denne ikke etterkommer pålegget. Dette gjelder både på offentlige områder og på private eiendommer.

Dette er en veldig viktig oppgave kommunene har. Mye av avfallet som havner i havet kommer fra land ved at det blåser på havet eller fraktes med overflatevann. Avfall på avveie kan, i tillegg til å være skjemmende, gi skade på naturen både på land og i havet. 

Snø som brøytes kan inneholde betydelige mengder søppel. Kommunen er en stor aktør innen snørydding, og det er viktig at de vurderer hva snøen kan inneholde før den tippes i sjøen. Les mer om brøytesnø her.