Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Nordland er et variert fylke, og kommunene her er svært forskjellige når det gjelder klima, størrelse og befolkningstetthet. Enkelte kommuner har derfor mange søknader om tillatelse til bruk av snøskuter, mens det andre steder er relativt mer interesse for kjøring på bar mark.

Endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark har medført at flere kommuner i Nordland har fått etablert, eller er i ferd med å etablere, særskilte løyper for kjøring med snøskuter.

For å få ned omfanget av enkeltvise søknader om bruk av egen snøskuter for transport til hytter m.v. i henhold til den nasjonale forskriften, vil vi sterkt anbefale at kommunene etablerer en tilfredsstillende ordning med mulighet for å leie transport med snøskuter i utmark. I tillegg til å redusere ressursbruken på behandling av søknader om dispensasjon for bruk av snøskuter, vil dette kunne gi lokal næringsvirksomhet i bygdene. Samtidig vil en slik mulighet for leieskyss virke rettferdig, både for de som ikke har snøskuter selv og for de som har et reelt transportbehov til hytter som ligger nærmere enn 2,5 km fra brøyta bilveg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2022

Opphever vedtak om ny snøscooterløype i Trøndelag

Statsforvalteren i Nordland opphever Holtålen kommunes vedtak om å opprette Gauldalsløypa.