Viltforvaltning

En måke som skriker
Foto: Menno Hoekstra.

Viltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Statsforvalteren har det regionale ansvaret for forvaltningen av truede arter og ansvarsarter, mens Fylkeskommunen har regionalt ansvar for forvaltning av jaktbart vilt.

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunene kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter. Vi vil her informere om enkelte arter som vi får mange henvendelser om.

Elg og annet hjortevilt:

Fylkeskommunen har det regionale forvalteransvaret for alt jaktbart vilt, mens dette lokalt ligger hos kommunene.

Grågås:

For grågås er det i Nordland fra Rana og Rødøy kommuner for  åpnet for jakt i perioden 10. august til 23. desember, jf. forskrift av 28.01.2022 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Nord for Rana og Rødøy er jakttiden er satt fra 15. august til 23. desember.

Grunneier eller bruker i Nordland kan sanke egg fra fuglereir tilhørende grågås i tiden til og med 15. april.

Statforvalteren kan åpne for tidligere jaktstart på grågås. I Nordland er det åpnet for tidligere jaktstart på deler Helgeland. Her er lenke til forskrift av 08.04.2022 om utvidet jakttid på grågås og utvidet periode for eggsanking for 2022-2025 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, med kart over friområder. 

Oter:

Det er ikke åpnet for jakt på oter, men dersom den gjør stor skade i oppdrettsanlegg/forskningssentre for havbruk, kan det være aktuelt å gi fellingstillatelse dersom de strenge vilkårene om skade og utprøving av forebyggende tiltak er oppfylt. Her er lenke til mer informasjon om oter

Fallvilt:

Funn av døde hjortedyr bør meldes til kommunen. Fugler og annet dødt vilt som blir funnet er staten sin eiendom. Mange arter kan beholdes fritt for utstopping, men noen arter krever at preparanter søker om tillatelse til utstopping. Her er lenke til mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.06.2022

Fortsatt bekymring for oterens fremtid

Oteren er ikke lenger en sårbar art i Norge, men den norske oteren er en viktig del av den nært truede europeiske bestanden.


Publisert 01.06.2022

Oter – ikke lenger en truet art i Norsk natur

Statsforvalteren blir ofte kontaktet om observasjoner og påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Med denne artikkelen tar vi for oss oterens bestandsstatus, atferd og levemåte, i tillegg til ulike interessekonflikter som kan oppstå i oterens naturlige leveområder.


Publisert 28.03.2019

Tildeling av midler til vilttiltak i 2019

Fylkesmannen har fordelt kr 550.000,- til lokale vilttiltak for 2019.


Publisert 16.11.2018

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.


Publisert 02.08.2016

Jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen vil med dette informere om gjeldende jakttider for grågås i Nordland.