Viltforvaltning

Elg i midnattsol ved SaltstraumenViltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Statsforvalteren har det regionale ansvaret for forvaltningen av truede arter og ansvarsarter (som f.eks. havørn), mens Fylkeskommunen har regionalt ansvar for forvaltning av jaktbart vilt.

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunene kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter. Vi vil her informere om enkelte arter som vi får mange henvendelser om.

Elg og annet hjortevilt:

Fylkeskommunen har det regionale forvalteransvaret for alt jaktbart vilt, mens dette lokalt ligger hos kommunene. Her er lenke til Nordland Fylkeskommunes nettsider om viltforvaltning

Grågås:

For grågås er det  åpnet for jakt i perioden 10. august til 23. desember, jf. forskrift av 25.01.2017 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Dette gjelder for hele landet med unntak av bl.a. Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner, hvor jakttiden er satt fra 15. august til 23. desember.

Grunneier eller bruker i Nordland kan sanke egg fra fuglereir tilhørende grågås i tiden til og med 15. april.

Statforvalteren kan åpne for tidligere jaktstart på grågås. I Nordland er det åpnet for tidligere jaktstart på deler av Helgeland. Her er lenke til forskrift av 24.04.2019 om utvidet jakttid på grågås og utvidet periode for eggsanking for 2019-2021 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega. 

Oter:

Det er ikke åpnet for jakt på oter, men dersom den gjør stor skade i oppdrettsanlegg kan det være aktuelt å gi fellingstillatelse. Her er lenke til mer informasjon om oter

Fallvilt:

Funn av døde hjortedyr bør meldes til kommunen. Fugler og annet dødt vilt som blir funnet er staten sin eiendom. Mange arter kan beholdes fritt for utstopping, men noen arter krever at preparanter søker om tillatelse til utstopping. Her er lenke til mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider. 


Publisert 09.04.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.


Publisert 28.03.2019

Tildeling av midler til vilttiltak i 2019

Fylkesmannen har fordelt kr 550.000,- til lokale vilttiltak for 2019.


Publisert 16.11.2018

Forvaltningsplan for grågås i Nordland

En ny forvaltningsplan setter fokus på kunnskap om økende bestander, økende beiteskader på innmark, og behovet for mer organisert jakt på grågås.


Publisert 02.08.2016

Jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen vil med dette informere om gjeldende jakttider for grågås i Nordland.