Vann

Litlverivassfossen i Rago nasjonalpark
Litlverivassfossen i Rago nasjonalpark Foto: Lars Sæter / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 20.12.2023

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. 

Statsforvalterens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Statsforvalteren er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer

I Nordland har vi mye godt vann, ca. 83 % av våre naturlige vannforekomster (elver, bekker, innsjøer og kystvann) er i god eller svært god økologisk tilstand. Her vil hovedfokus være forebyggende tiltak for å bevare den gode tilstanden. For vannforekomster som er klassifisert som sterkt modifiserte, er tilstanden i 75 % i tråd med de mindre strenge miljømålene som er satt for disse. For de vannforekomstene som per i dag ikke oppnår vannforskriftens krav om minst god økologisk tilstand eller godt økologisk potensiale må det gjennomføres miljøforbedrende tiltak.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet i vannregion Nordland:

  • overgjødsling og spredning av miljøgifter på grunn av forurensning fra kloakk, landbruk, industri og gruvevirksomhet
  • fysiske og hydrologiske endringer på grunn av vannkraftreguleringer, veier og jernbaner, legging av bekker i rør, grøfting, kanalisering og andre vassdragsinngrep
  • biologiske påvirkninger på grunn av spredning av fremmede fiskearter (pukkellaks, ørekyte m.fl.), rømt oppdrettsfisk og lakselus

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.04.2021

Miljøtilstanden i Buksnesfjorden


Publisert 23.05.2019

Konferanse om utfordringer i vannregion Nordland 2021-2027

Fylkesmannsansatte på miljøvernavdelinga deltok 8. mai på Scenariokonferansen 2019 i Bodø, en konferanse der søkelyset var rettet mot dagens og framtidas vannforvaltning. Hovedfunnene vil brukes i det videre arbeidet med revisjon av vannforvaltningsplanen.


Publisert 10.02.2017

Konfliktfylte vannkraftsaker i 2016

Fylkesmannen har i løpet av 2016 uttalt seg til 24 søknader om konsesjon for bygging av vannkraftverk. I  halvparten av disse sakene var konfliktene for naturmangfoldet og reindrift så store at vi anså det som nødvendig å gå i mot prosjektene.  


Publisert 25.01.2017

Forslag til undersøkelser i vassdrag med bestander av laks og sjøørret i Nordland

Elver og vann som er i risiko for ikke å nå målet om god vannkvalitet skal overvåkes. Fylkesmannen har utarbeidet et opplegg for overvåking av anadrome vassdrag i Nordland.


Publisert 19.12.2016

På tide å planlegge vannovervåkingen for 2017

De siste årene har det vært en satt av en god del statlige midler til vannovervåkning og tiltak for å bedre vannkvaliteten. Det ser ut til at det blir en ytterligere økning i slike midler for 2017. 


Publisert 17.06.2016

Krafttak for bedre fiske

Fylkesmannens pålegg om undersøkelser og tiltak for bedre fiske i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy opprettholdes av Miljødirektoratet.


Publisert 09.05.2016

Færre vannkraftsaker i 2015

Fylkesmannen har i løpet av 2015 uttalt seg til 12 søknader om konsesjon for bygging av  vannkraftverk. Dette er nedgang i forhold til 2013 og 2014 hvor hhv. 39 og 19 saker ble behandlet fra vår side.


Publisert 10.11.2015

Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.


Publisert 13.12.2013

Hvert fjerde vannkraftprosjekt ligger i naturområder av nasjonal eller regional verdi

Fylkesmannen har i løpet av 2013 blitt forelagt 39 søknader om konsesjon for bygging av småskala vannkraftverk. Ca. hver fjerde søknad har blitt imøtegått av Fylkesmannen.