Vatn

Vatn er ein livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir


Publisert 13.04.2021

Miljøtilstanden i Buksnesfjorden


Publisert 23.05.2019

Konferanse om utfordringer i vannregion Nordland 2021-2027

Fylkesmannsansatte på miljøvernavdelinga deltok 8. mai på Scenariokonferansen 2019 i Bodø, en konferanse der søkelyset var rettet mot dagens og framtidas vannforvaltning. Hovedfunnene vil brukes i det videre arbeidet med revisjon av vannforvaltningsplanen.


Publisert 10.02.2017

Konfliktfylte vannkraftsaker i 2016

Fylkesmannen har i løpet av 2016 uttalt seg til 24 søknader om konsesjon for bygging av vannkraftverk. I  halvparten av disse sakene var konfliktene for naturmangfoldet og reindrift så store at vi anså det som nødvendig å gå i mot prosjektene.  


Publisert 25.01.2017

Forslag til undersøkelser i vassdrag med bestander av laks og sjøørret i Nordland

Elver og vann som er i risiko for ikke å nå målet om god vannkvalitet skal overvåkes. Fylkesmannen har utarbeidet et opplegg for overvåking av anadrome vassdrag i Nordland.


Publisert 19.12.2016

På tide å planlegge vannovervåkingen for 2017

De siste årene har det vært en satt av en god del statlige midler til vannovervåkning og tiltak for å bedre vannkvaliteten. Det ser ut til at det blir en ytterligere økning i slike midler for 2017. 


Publisert 17.06.2016

Krafttak for bedre fiske

Fylkesmannens pålegg om undersøkelser og tiltak for bedre fiske i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy opprettholdes av Miljødirektoratet.


Publisert 09.05.2016

Færre vannkraftsaker i 2015

Fylkesmannen har i løpet av 2015 uttalt seg til 12 søknader om konsesjon for bygging av  vannkraftverk. Dette er nedgang i forhold til 2013 og 2014 hvor hhv. 39 og 19 saker ble behandlet fra vår side.


Publisert 10.11.2015

Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.


Publisert 13.12.2013

Hvert fjerde vannkraftprosjekt ligger i naturområder av nasjonal eller regional verdi

Fylkesmannen har i løpet av 2013 blitt forelagt 39 søknader om konsesjon for bygging av småskala vannkraftverk. Ca. hver fjerde søknad har blitt imøtegått av Fylkesmannen.