Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


26.01.2022

Prosjektskjønnsmidler 2022

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler


26.01.2022

Ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Målet for ordningen er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier, slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene.


26.01.2022

Klimasats 2022

Med forbehold om godkjenning i Stortinget, blir det satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. 


24.01.2022

Søknad om utslippstillatelse for Nye Mo i Rana lufthavn

Avinor AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av fly- og baneavisingskjemikalier for Nye Mo i Rana lufthavn.


20.01.2022

Høring av søknad om mudring og dumping - Molldøra og Småskallan - Vågan kommune

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring i gjennomseilingen i Molldøra og ved Småskallan utenfor Kabelvåg, og dumping av masser i Molldøra.


20.01.2022

Tilrådning om vern av skog på Statskog sin grunn på Helgeland

Statsforvalteren i Nordland foreslår 11 nye naturreservater, utvidelse av sju eksisterende naturreservater, samt en utvidelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark.


18.01.2022

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommuner som vil legge ut nye arealer til utbyggingsformål kan legge fram et arealregnskap som viser at det ikke er tilstrekkelige muligheter i eksisterende planavklarte områder.


14.01.2022

Avinor får tillatelse til utslipp av kjemikalier i Evenes

Statsforvalteren i Nordland har gitt Avinor endret tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier som brukes til avising av fly og rullebane på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.


06.01.2022

Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for gjennomføring av god naturforvaltning. Her er en oversikt over noen viktige ordninger for Nordland.


03.01.2022

Høring av søknad om utfylling i sjø - Kilvika - Meløy kommune

Meløy kommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø i Kilvika innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel