Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.01.2023

Oppsummering av erstatningsoppgjøret for sau tatt av fredet rovvilt i Nordland

Til sammen ble det i 2022 utbetalt erstatning for 2522 sau og lam drept av fredet rovvilt i Nordland. Dette er om lag på samme nivå som året før, og relativt lave tap hvis man sammenligner de siste 20 årene.


13.01.2023

Setter av millioner kroner til samarbeid mellom kommuner

Statsforvalteren skal bruke inntil 40 millioner kroner av sine skjønnsmidler for å utrede og etablere flere interkommunale samarbeid i Nordland i år.


06.01.2023

Søknad om unntak fra krav til utslippsdybde for prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Andenes

Jangaard Export AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav til dybde for utslipp av prosessavløpsvann fra to fiskeforedlingsanlegg på Andenes i Andøy kommune.


04.01.2023

Høring av søknad om mudring og dumping - Trangstraumen - Hadsel kommune

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og dumping i gjennomseilingen Trangstraumen i Raftsundet i Hadsel kommune.


04.01.2023

Nå kan du melde deg på Nordlandskonferansen

Beredskap, ung inkludering og samfunnsutvikling i det grønne skiftet er noen av temaene som løftes fram under Nordlandskonferansen i Bodø 8. og 9. februar 2023.


30.12.2022

Nye kommunar kan få stønad til å ta vare på natur

20 kommunar fekk i 2022 tilsegn om stønad av Miljødirektoratet til kommunedelplanar for naturmangfald. No melde Miljødirektoratet at det er opent for å søkje om stønad for 2023.


19.12.2022

Høring av søknad om mudring og dumping - Gunnarbåten - Hadsel kommune

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og dumping i gjennomseilingen Gunnarbåten i Raftsundet i Hadsel kommune.


16.12.2022

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - J. M. Nilsen Fisk AS

J. M. Nilsen Fisk AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget på Vardholmen ved Nordmela i Andøy kommune.


16.12.2022

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Myre Saltfish Group AS

Myre Saltfish Group AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Terminalveien 2 på Myre i Øksnes kommune.


14.12.2022

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2023 er 15. januar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel