Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.06.2022

Høring av søknad om utfylling i sjø ved Klubban i Rødøy kommune

Helgeland Smolt AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø for å legge til rette for etablering av nytt settefiskanlegg.


09.06.2022

Høring av søknad om mudring av Valrenna - Lurøy kommune

Prosjekt mudring av Valrenna har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til å mudre Valrenna mellom Lurøy og Onøy i Lurøy kommune.

 


08.06.2022

Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Holm fergeleie i Bindal kommune

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø for å utvide biloppstillingsplassen ved Holm fergeleie i Bindal kommune.


07.06.2022

Høring av søknad om utfylling i sjø - Jentoft AS - Napp - Flakstad kommune

Jentoft AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved sin eiendom i Napp i Flakstad kommune. 


07.06.2022

Høring av søknad om utslippstillatelse for biogassanlegg på Slyngjemyra - Sømna biogass

Sømna Biogass Eiendom planlegger å etablere et biogassanlegg på Slyngjemyra ca. 2 km nord for Vik i Sømna kommune og har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for anlegget. 


03.06.2022

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Gunnar Klo AS avd. Stø

Gunnar Klo AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav til renseanlegg for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Bårholmen 32 i Øksnes kommune.


03.06.2022

Høring av søknad om utfylling i sjø - Kåringen næringspark - Lødingen kommune

Kåringen Næringspark AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø i Lødingen næringspark i Lødingen kommune. 


03.06.2022

Samling om marin forsøpling

Den 30. august inviterer vi strandryddarar, avfallsselskap, miljøetatar, friluftsråd og representantar frå oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei samling om marin forsøpling i Bodø. 


02.06.2022

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - AS Glea

AS Glea har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gleaveien 11A i Røst kommune.


30.05.2022

Forsvarlig gjødsellagring

Gjødselvareforskriften gir retningslinjer for lagring av husdyrgjødsel slik at dette ikke fører til forurensning. Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å ta kontakt for veiledning når de får vanskelige saker.  


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel