Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


26.02.2021

Høring av søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy - Bil1din Helgeland AS

Bil1din AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere anlegg for mottak og behandling av kasserte kjøretøy på Åremma i Vefsn kommune.


22.02.2021

Lyngsviing i kystlynghei- et viktig skjøtselstiltak

Én av statsforvalterens viktige oppgaver er å skjøtte naturen i verneområder med trua naturtyper. I begynnelsen av februar var Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn ute i Bliksvær og Karlsøyvær naturreservat og utførte lyngsviing i kystlyngheiene.


16.02.2021

Har du sett gaupespor?

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og 14 dager igjen av årets sesong for å registrere gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.


16.02.2021

Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - ny E6 Svenningelv - Lien

Statens vegvesen søker om utslippstillatelsel fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av tunneler på ny trase for E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune.

De søker også om utslippstillatelse for vaskevann fra tunnelene etter at de er åpnet for trafikk.


15.02.2021

Prosjektskjønnsmidler

Statsforvalteren i Nordland har for 2021 satt av ca. 40 millioner kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i kommunesektoren. 


15.02.2021

Tilsynsaksjon fiskemel og fiskeolje

I perioden februar–april deltar Statsforvalteren i Nordland i en regional tilsynsaksjon rettet mot produsenter av fiskeolje og fiskemel. Aksjonen omfatter kystfylkene fra Rogaland til Troms og Finnmark.


12.02.2021

Søknad om utslippstillatelse - Salten N950 AS - Sørarnøy -Gildeskål

Salten N950 AS i Gildeskål kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp til sjø fra mottak, slakting og pakking av oppdrettslaks.


10.02.2021

Hold Norge Rent-konferansen

Er du over gjennomsnittet opptatt av forsøpling? Da må du få med deg Nordens største samling om marin forsøpling - Hold Norge Rent-konferansen 2021. I år har konferansen temaet «næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling».


10.02.2021

Søknad om utfylling i sjø - Ringstad - Bø

DHJ Eiendom AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø for å utvide dagens tilbud for fritids- og turistformål.


06.02.2021

KLIMASATS

Ordningen er for lokale og regionale klimatiltak, for at kommunene og Fylkeskommunen skal integrere kimatiltak i virksomheten sin, samt for å styrke interkommunalt samarbeid og kommunenes rolle som samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel