Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.06.2023, Sist endra 08.06.2023

God beredskap beitesesongen 2023

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


Publisert 07.02.2023

Oppsummering av erstatningsoppgjøret for tamrein tatt av fredet rovvilt i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har sluttbehandlet søknader om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt i reindriftsåret 2021/2022. I alt ble det utbetalt erstatning for 3464 rein drept av fredet rovvilt.


Publisert 20.01.2023

Oppsummering av erstatningsoppgjøret for sau tatt av fredet rovvilt i Nordland

Til sammen ble det i 2022 utbetalt erstatning for 2556 sau og lam drept av fredet rovvilt i Nordland. Dette er om lag på samme nivå som året før, og relativt lave tap hvis man sammenligner de siste 20 årene.


Publisert 14.12.2022

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2023 er 15. januar.


Publisert 14.12.2022, Sist endra 14.12.2022

Har du sett gaupespor?

Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.


Publisert 15.11.2022

Kvotetelefonen har fått nytt telefonnummer

Kvotetelefonen for lisensfelling og kvotejakt på rovvilt i Nordland har fått nytt telefonnummer: 70 31 00 34


Publisert 12.10.2022

Søknad om rovvilterstatning

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Søknadsfrist er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 07.09.2022

Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.


Publisert 18.08.2022

Lisensfelling på jerv i Nordland 2022/2023

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 18 jerv i 2022/2023, hvorav inntil 9 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv. Jakta starter 20. august og varer til 15. februar.


Publisert 31.01.2022

Færre sau tatt av rovvilt i Nordland

Til sammen ble det i 2021 utbetalt erstatning for 2618 sau og lam drept av fredet rovvilt i Nordland. Dette er en nedgang på 6,5 % fra året før, og relativt lave tap hvis man sammenligner de siste 20 årene.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! SMS/MMS leses ikke, legg heller igjen melding på telefonsvar, pluss at du evt. i tillegg kan sende sende e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.