Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.06.2017

Rovvilt og beitesesongen 2017

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


Publisert 09.06.2017

Forvaltning av jerv i Nordland

Årets lisensfelling på jerv, gjennomførte skadefellinger og hiuttak har resultert i uttak av et betydelig antall jerv i fylket. Dette er en aktiv forvaltning fra myndighetenes side for å balansere den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitedyr. 


Publisert 29.05.2017

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.


Publisert 18.04.2017

Få bjørner i Nordland i 2016

DNA-analyser av ekskrementer og hår viser at det var tre ulike hannbjørner i fylket i 2016. De siste to årene har det vært en betydelig nedgang i antall registrerte bjørner.


Publisert 01.02.2017

Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2017

Rovviltnemnda har vedtatt rammevilkår, føringer og satser for årets FKT-tildelinger i Nordland. Fristen for å søke om tilskudd til er utsatt til 15. februar 2017.


Publisert 05.01.2017

Kvotejakt på gaupe i Nordland

Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.


Publisert 22.12.2016

Færre sau drept av fredet rovvilt

Til sammen blir det i år utbetalt erstatning for 2453 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette er en reduksjon på 14 % fra i fjor, og fjerde året på rad med nedgang i rovvilttapene.


Publisert 20.12.2016

Utsatt søknadsfrist for å søke om rovvilttiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) er utsatt til 15. februar 2017.


Publisert 26.09.2016

Seminar om forvaltning av rovvilt i Nordland

I forbindelse med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland avholder Fylkesmannen, på oppdrag fra Rovviltnemnda, seminar om rovviltforvaltning i Nordland.


Publisert 30.08.2016

Lisensfelling på jerv i Nordland 2016/2017

Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 16 jerv under lisensfellinga for 2016/2017. Jakta starter 10. september.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! Vi tar ikke imot SMS/MMS, legg igjen melding på telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.