Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 31.05.2024

Miljødirektoratet åpner for fiske i fire nye vassdrag i Nordland

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpne i 2023, men begrenser fisket i enkelte elver. Statsforvalteren lanserer samtidig et nytt kart som gir deg oversikt over hvilke vassdrag som er åpnet for fiske.


Publisert 08.05.2024

2023 var et dårlig lakseår i Nordland

Omkring 60 prosent av vassdragene drivtelt i Nordland, hadde ikke nok laks til å dekke behovet for rogn.  Det er imidlertid store forskjeller. Noen vassdrag har store underskudd på gytelaks, mens andre har brukbart med laks. Dette går fram av gytefisktellingene utført i 2023, formidlet i SNA-rapport 22/2023 fra Skandinavisk naturovervåking.


Publisert 06.03.2024

Forslag om stopp av laksefiske i 6 elver i Nordland

Miljødirektoratet foreslår å stanse fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i 6 elver i Nordland, samtidig er det aktuelt å åpne for fiske i 2 elver.


Publisert 29.01.2024

Nedgang i lakse- og sjøørretfangsten i nordlandselvene - pukkellaksen på stedet hvil

I 2023 ble det rapportert inn en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks på 16 tonn, 7 tonn med sjøørret og 0,5 tonn med sjørøye fra nordlandselvene. Dette er en nedgang på totalt 16 tonn fra 2022.


Publisert 26.01.2024

Endelig – Nordland er nå gyrofri

Med friskmeldingen av Fustavassdraget i Vefsn kommune er nå alle vassdrag i Nordland som tidligere var infisert med parasitten Gyrodactylus salaris (gyro) vurdert til å være friske.


Publisert 11.05.2023

Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag – men stenger Saltdalsvassdraget for fiske av laks

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpnet i 2022, men begrenser fisket flere steder. Vassdragene som nå er åpnet for fiske har tidligere ikke hatt tilfredsstillende rutiner for fangstrapportering av laks, sjøørret og sjørøye. I vassdrag hvor kunnskapsgrunnlaget har endret seg er det foreslått endringer i fiskebestemmelsene.


Publisert 10.05.2023

Pukkellaks i Nordland 2023

I mange elver i Finnmark har det vært registrert økende oppgang av pukkellaks fra 2017 til 2019 og videre en økning til 2021. I 2023 kan vi forvente en ytterligere økning.


Publisert 31.03.2023

Tilstrekkelig med gytelaks i de fleste elvene

Omkring 60 prosent av vassdragene hadde nok laks til å dekke behovet for rogn.  Det er imidlertid store forskjeller. Noen vassdrag har store underskudd på gytelaks, mens andre har godt med laks.


Publisert 24.02.2023

Forslag om stopp av laksefiske i to store elver

Miljødirektoratet foreslår å stenge laksefisket i Saltdalsvassdraget og Røssågavassdraget. Samtidig er det aktuelt å åpne for fiske i noen mindre vassdrag.


Publisert 25.05.2022

Pukkellaksyngel i hele Nord-Norge

Pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Dette viser en nylig avslutta kartlegging gjennomført av statsforvalterne i de nordnorske fylkene.