Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.05.2023

Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag – men stenger Saltdalsvassdraget for fiske av laks

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpnet i 2022, men begrenser fisket flere steder. Vassdragene som nå er åpnet for fiske har tidligere ikke hatt tilfredsstillende rutiner for fangstrapportering av laks, sjøørret og sjørøye. I vassdrag hvor kunnskapsgrunnlaget har endret seg er det foreslått endringer i fiskebestemmelsene.


Publisert 10.05.2023

Pukkellaks i Nordland 2023

I mange elver i Finnmark har det vært registrert økende oppgang av pukkellaks fra 2017 til 2019 og videre en økning til 2021. I 2023 kan vi forvente en ytterligere økning.


Publisert 31.03.2023

Tilstrekkelig med gytelaks i de fleste elvene

Omkring 60 prosent av vassdragene hadde nok laks til å dekke behovet for rogn.  Det er imidlertid store forskjeller. Noen vassdrag har store underskudd på gytelaks, mens andre har godt med laks.


Publisert 24.02.2023

Forslag om stopp av laksefiske i to store elver

Miljødirektoratet foreslår å stenge laksefisket i Saltdalsvassdraget og Røssågavassdraget. Samtidig er det aktuelt å åpne for fiske i noen mindre vassdrag.


Publisert 25.05.2022

Pukkellaksyngel i hele Nord-Norge

Pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Dette viser en nylig avslutta kartlegging gjennomført av statsforvalterne i de nordnorske fylkene.


Publisert 05.05.2022

Miljødirektoratet åpner for begrenset fiske i flere vassdrag

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland som ikke var åpnet i 2021. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye.


Publisert 20.04.2022

Laksen sliter – lite gytefisk i mange elver

Det er nedgang i et stort antall bestander av laks, viser resultatene fra nye undersøkelser fra 2021. Status for sjøørreten ser ut til å være uforandret.


Publisert 23.03.2022

Nedgang i laksefangsten i nordlandselvene - pukkellaks i frammarsj

I 2021 ble det rapportert inn en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 28,1 tonn. Dette er en nedgang på 6,4 tonn fra 2020.


Publisert 01.03.2022

Åpner for fiske i flere vassdrag

Miljødirektoratet foreslår å åpne for fiske i noen mindre vassdrag i Nordland. Dette er vassdrag som nå har fått på plass rutiner for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye. Fristen for å uttale seg til den pågående høringen er 31. mars.


Publisert 31.05.2021

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har revidert fylkesforskriften om

  • fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye),
  • fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om
  • nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra 1. juni.