Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.10.2017

Friske vassdrag i Vefsn

Fylkesmannen i Nordland inviterer nå til markering av at Vefsna og åtte mindre elver i området er  friskmeldt, etter å ha vært smittet av Gyro i svært lang tid.


Publisert 08.05.2017

Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen. Om prøvene i 2017 også viser fravær av gyroparasitten, kan elvene bli friskmeldt til høsten.  Etter friskmelding er det klart for å la laksen ta i bruk Vefsna ovenfor Laksforsen.  


Publisert 28.04.2017

Kan bedre kunnskap og gode tiltak redde laksebestandene?

Siden 1970-tallet kan mengden villaks i Nordland være redusert med så mye som 80 %. I tida som er gått er kunnskapen om status til de ulike bestandene stadig blitt forbedret. Det er også gjennomført en rekke tiltak for å sikre at de overlever. Spørsmålet er imidlertid om dette er tilstrekkelig.


Publisert 18.04.2017

En million til vilt- og fisketiltak i Nordland

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Bruk av tilskuddsordninger kan bidra til dette. Fylkesmannen har nå fordelt i overkant av en millioner kroner til ulike vilt- og fisketiltak i Nordland. 


Publisert 24.03.2017

Laksefiske i sjø 2017

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2017.


Publisert 10.02.2017

Tillatelse til å fiske etter rømt oppdrettslaks

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å fiske etter rømt oppdrettslaks i Tysfjorden. Bakgrunnen er tips om betydelige fangster av oppdrettslaks på 4,5 - 6,5 kg i området.


Publisert 08.02.2017

Variabelt fiske i nordlandselvene - toppår i Beiarn

I 2016 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 26,5 tonn. Dette er en oppgang på 2,9 tonn fra 2015 og den høyeste registrerte elvefangsten i perioden 1992-2016. Hele 10 tonn av dette ble fanget i Beiarelva.


Publisert 20.01.2017

Fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden

Fylkesmannen har nå åpnet for at alle kan fiske etter de 5000 regnbueørretene med en snittvekt på 3,6 kg som nylig rømte fra Nordlaks sitt anlegg ved Storfjell i Øksfjorden (Vågan kommune). Nordlaks betaler dusør for fisk som fanges.


Publisert 24.10.2016

Oppdrettslaksen sprer seg videre - fiske etter rømlingene utvides ytterligere

Området der det kan fiskes etter rømt oppdrettslaks på Helgeland er  utvidet ytterligere. Det omfatter nå hele sjøområdet fra og med Velfjorden i sør til og med Sjonafjorden i nord, samt kystområdene utenfor. Perioden for fiske forlenges til og med 6. november.


Publisert 13.10.2016

Oppdrettslaksen sprer seg - fiskeområdet på Helgeland utvides

Området der det kan fiskes etter rømt oppdrettslaks på Helgeland er nå utvidet til å omfatte sjø- og kystområdene fra og med Velfjorden i sør til og med Leirfjorden i nord.