Ny kunnskap om laks, sjøørret og røye

Ungfiskundersøkelser i Møsjebekken
Ungfiskundersøkelser i Møsjebekken Foto: Morten Halvorsen / Stasforvalteren.

Vi trenger god kunnskap, både for å ta vare på trua fiskebestander og for å høste fornuftig fra de gode bestandene. I 2019 ble det i Nordland gjennomført mange undersøkelser av ulike fiskebestander!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.03.2020

Undersøkelsene har gitt både ny og oppdatert kunnskap. De omfatter i hovedsak registeringer av ungfisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat, registreringer av fiskeoppgangen ved bruk av video, samt registreringer av gytefisk ved bruk av drivtelling (dykking). Rapporter fra de ulike undersøkelsene kan lastes ned herfra (se nedenfor). Vi håper flest mulig benytter muligheten til å lese rapportene og oppdatere egen kunnskap.


Det store bildet er at statusen til bestandene og utfordringene i stor grad er de samme i år som de var for ett år siden, se egen nyhetssak fra 2019 (om lakselusa). Som vanlig er det for fylket som helhet vanskelig å se noen samla trend i resultatene fra år til år. Bestandene i flere vassdrag sliter fortsatt med lite gytefisk og at de ikke har noe høstbart overskudd å fiske på. Flere vassdrag hadde en historisk liten oppgang av laks i 2019. På den andre siden har vi også vassdrag hvor undersøkelsene gir oppløftende resultater, eksempelvis en stor oppgang av sjøørret og sjørøye i Flostrandvassdraget, og en solid gytebestand av laks i Beiarvassdraget.


Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gjennomfører hvert år en vurdering av de norske laksebestandene. De bruker kunnskap fra de undersøkelser som blir gjennomført og gjør årlige vurderinger av om det er nok gytelaks i det enkelte vassdrag. Ut fra disse vurderingene for de siste årene gir de også en anbefaling knyttet til reguleringer av fiske for det enkelte vassdrag. Det er viktig å være klar over at disse anbefalingene bygger på kunnskap fra de siste fire årene, årene 2015-2018. (Finn også lenke til den siste rapporten fra Vitenskapelig råd i høyre marg).

Aktuelle rapporter (også - blant andre - tilgjengelig under "Rapporter-Fiskeforvaltning")

2019 - Drivtelling av gytefisk og rømt oppdrettslaks i vassdrag i Nordland

2019 - Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nordre Nordland - med vekt på ungfisk i laksevassdrag

Andøy - Roksdalsvassdraget - 2019 - Videoovervåking

Andøy - Stavevassdraget - 2019 -Fiskeribiologiske undersøkelser

Hamarøy og Tysfjord - Varpavassdraget 2019 - årsrapport fra ruseprosjektet

Vefsn - Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja Nordland 2019 med resultater fra videoovervåkning

2019 - Sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden -marine vandringer-områdebruk-genetikk

2018 - Sjøørret og sjørøye i Tosenfjorden - marine vandringer-områdebruk

Lurøy-Rana - 2018 - Videoovervåking - Sila- og Flostrandvassdraget

Beiarn – Beiarvassdraget – Fiskebiologiske undersøkelser 2017-2019 - årsrapport 2018

Saltdal - Botnvassdraget - 2018 - Overvåking av anadrome laksefisk 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.