Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.09.2016

Tillatelse til å fiske rømt oppdrettslaks

I oktober kan folk flest fiske etter rømt oppdrettslaks i sjøområdet fra og med Vistenfjorden i sør til og med Leirfjorden i nord. 


Publisert 01.07.2016

Nytt om tiltak i Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012. Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte  her i 2014. Nå er det stor aktivitet for å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.


Publisert 09.06.2016

Laksefiske i sjø 2016

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i stor grad uforandret fra 2015. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 15. juni 2016.


Publisert 10.05.2016

Kultiveringsplan for innlandsfisk erstatter gamle utsettingspålegg

Formålet med kultiveringsplanen er å bidra til et godt fisketilbud for allmennheten i Rana, Hemnes og Hattfjelldal, der fiskemulighetene er redusert på grunn av vannkraftutbygging. Tiltak i kultiveringsplanen vil erstatte Statkrafts gamle utsettingspålegg for innlandsfisk i Rana og Hemnes.  Planen er utarbeidet av Statkraft Energi AS i samarbeid med Ferskvannsbiologen AS.


Publisert 25.04.2016

Kunnskap gir grunnlag for god forvaltning

De siste årene er det gjennomført en rekke undersøkelser som har gitt ny og oppdatert kunnskap om bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland. Dette er kunnskap som er viktig for å sikre en best mulig forvaltning av bestandene.


Publisert 25.04.2016

Mer laks fanget i 2015

For laks ble fiskesesongen 2015 noe bedre enn bunnårene 2013 og 2014. På grunnlag av fangsttallene fra et enkelt år er det imidlertid for tidlig å konkludere med at den negative utviklingen for laksebestandene i Nordland har snudd.


Publisert 10.11.2015

Hva med fiskebestandene etter gyrobehandlingene i Rana og Vefsn?

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012. Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte  her i 2014. Nå handler mye om å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.


Publisert 10.11.2015

Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.


Publisert 02.10.2015

Behandler Ranelva 26. september

Lørdag 26. september er det planlagt å gjennomføre andre og siste del av behandlingen av Ranaelva med CFT-Legumin (rotenonløsning). 


Publisert 14.07.2015

Oppdatert kunnskap om laksefisk i Nordland

De siste årene er det gjennomført en rekke undersøkelser som har gitt ny og oppdatert kunnskap om bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland. Dette er kunnskap som er viktig for å sikre en best mulig forvaltning av bestandene.