Fiskeforvaltning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2015

Høring - bestemmelser for fiske etter laksefisk fra 2016

Forslag til endringer av forskriftene som regulerer fisketidene etter laks, sjøørret og sjørøye i elvene og i sjøen er nå ute på høring. Høringsfristen er 4. september.


Publisert 25.06.2015

Regler for fiske etter laksefisk i 2015

Årets fiskesesong er nå så smått i gang i de fleste vassdragene i Nordland. Som vanlig på denne tiden av året er det mange som lurer på hvor det er tillatt å fiske og hvilke fiskeregler som gjelder.  


Publisert 16.04.2015

Laksefiske i sjø 2015

Fisktidene for sjølaksefiske i Nordland er uforandret fra 2014. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2015.


Publisert 10.04.2015

Foreslår å stramme inn fiske etter sjøørret og laks i sjøen

Fylkesmannen foreslår strengere reguleringer av fiske etter sjøørret og laks i sjøen fra og med sesongen 2016. Dette  fisket vil i tilfelle bli like strengt regulert som elvefisket. Fylkesmannen ønsker på denne måten å sikre gode nok gytebestander av sjøørret og laks, i en situasjon hvor mange av disse bestandene er svært reduserte.


Publisert 05.03.2015

Fangst av laks, sjøørret og sjørøye i 2014

Året 2014 føyer seg inn i rekken av dårlige fiskesesonger i Nordland de seinere år. Dette indikerer at innsiget av laks fortsatt er på et historisk lavt nivå. Samtidig fortsetter den negative utviklingen i sjøørretfangsten.     


Publisert 17.02.2015

Hva skjer med laksefisket i 2015 og 2016

Det legges ikke opp til noen endringer av fiskebestemmelsene fra 2014 til 2015. Før sesongen 2016 kan det imidlertid bli betydelige endringer i bestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk, både i sjøen og i vassdragene. 


Publisert 09.09.2014

Gyro i Rana

Gyro er på nytt påvist i Ranavassdraget. Her kan du følge utviklingen i kampen mot smitten. 


Publisert 04.09.2014

Gyro i Rana - hva nå?

Laksedreperen Gyrodactylus salaris er oppdaget i nedre del av Tverråga, en sideelv som munner ut nederst i Ranelva. Hva gjør vi nå?


Publisert 06.06.2014

Nytt liv i Vefsnvassdragene

I år blir det satt ut nærmere en million individer av laks, ørret og røye i elver og innsjøer i de behandla vassdragene i Vefsnaregionen.


Publisert 30.04.2014

Underskudd på gytelaks i elvene

Registeringer av fiskeoppgang og gytefisk i elvene viser at det høsten 2013 var lite gytelaks i et flertall av de undersøkte vassdragene i Nordland. Dette bekrefter at det er nødvendig å ha regler som innebærer sterke begrensninger av fiske etter laks i sjø og vassdrag.