Naturmangfald

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Naturmangfold

Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

 

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

 

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

 

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

 

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

 

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.


Publisert 16.12.2021

Resultater fra sjøfuglovervåkingen i Nordland

Kurvene peker nedover for flere sjøfuglarter i Nordland, men det er også noen lyspunkter å finne i Statsforvalterens nye rapport som oppsummerer resultatene fra sjøfuglovervåkingen. 


Publisert 07.12.2021

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2022

Nå kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i 2022 for trua arter og naturtyper, samt ville pollinerende insekter.


Publisert 10.05.2021

Båtliv og fugleliv

Våren er tid for båtliv og turer ut i den lokale skjærgården. Da ønsker man kanskje legge til ved en øy, bade, slappe av på flate svaberg eller en strand du kan ha helt for deg selv. Men våren er også den mest kritiske tiden for sjøfuglene. Da hekker terner, måker og andefugl på holmer og skjær med sårbare egg og unger.


Publisert 06.04.2021

Korte nettseminar for kommunene om ulike miljøtema

Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland inviterer kommunene i fylket til korte, digitale seminar gjennom 2021.


Publisert 02.02.2021

Våt, våtere, våtest...

– om restaurering av myr på verdens våtmarksdag.


Publisert 11.05.2020

Om måser og måseegg - hva er lov?

Saken er oppdatert. Hver vår får Fylkesmannen mange henvendelse om måser. Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg. Vi skal her gjøre rede for lovverket som gjelder.


Publisert 29.03.2019

Oteren – en sårbar art i nordlandsnaturen

Fylkesmannen har ofte blitt kontaktet om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Vi ønsker her å gi svar på en del spørsmål og avklare en del misforståelser om oter og forvaltning av oter.


Publisert 05.12.2018

Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019


Publisert 28.05.2018

Verden trenger humler

Humlene er en av de viktigste artene pollinerende insekter vi har. Uten humler vil mange planter ikke kunne formere seg. Også planter som vi er avhengig av til matproduksjon. Men humlene er sårbare og flere av de viktige humleartene er truet.


Publisert 10.07.2017

Engeløya i Steigen har fått status som utvalgt kulturlandskap

Engeløya i Steigen kommune fikk i slutten av juni status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette betyr blant annet at området i årene fremover vil få egne statlige midler for å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.