Naturmangfald

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.06.2017

Kartlegging av naturtypar i Nordland

Sommaren 2017 vert det gjennomført kartlegging av naturtypar etter NiN-systemet på oppdrag frå Miljødirektoratet. I Nordland skal det kartleggast elleve områder i Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Grane, Alstahaug og Herøy.


Publisert 29.05.2017

Kurs på Fauske om bekjemping av fremmede skadelige planter i Salten

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter på Fauske tirsdag 20.juni. Kurset er åpent for alle relevante aktører og det er ingen kursavgift.


Publisert 03.10.2016

Nærmer seg rekordåret 2015

Årets hekkesesong for hubro i Lurøy har vært svært god


Publisert 02.06.2016

Artsrike kulturmarker tas vare på i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har fordelt 1,6 millioner i tilskudd til tiltak i trua naturtyper. Restaurering og slått av artsrike slåttemarker og beiting i kystlynghei utgjør størstedelen av tiltakene.


Publisert 08.12.2015

Tilskudd til trua arter og naturtyper

Grunneiere, lag og foreninger, privatpersoner og kommuner nå kan søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua naturtyper og arter. Søknadsfristen er 15.januar 2016.


Publisert 22.05.2015

Artsrik slåttemark og kystlynghei tas vare på i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har nå fordelt midler til skjøtsel av de utvalgte naturtypene slåttemark og kystlynghei. Nærmere 50 søkere har fått innvilget tilskudd til skjøtsel.


Publisert 30.06.2014

Marin naturtypekartlegging i Nordland

Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold har gjennomført kartlegging av tareskog, ålegrasenger og kalkalge ruglbunn rundt Lofoten og Vesterålen.


Publisert 12.06.2014

Videre kartlegging av tareskog, ålegrasenger og ruglbunner i Nordland

14-21. juni fortsetter Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold med kartleggingen av tareskog, ålegrasenger og ruglbunn i Lofoten og Vesterålen, som ble avbrutt pga. dårlig vær høsten 2013. Kartleggingen vil fortsette i Ballstad-området og fortsette sørover mot Moskenes.


Publisert 10.06.2014

Naturtypekartlegging i Bodø og Gildeskål kommunar 2014

Fylkesmannen i Nordland ønskjer å informere grunneigarar og andre interesserte om at det blir gjennomført naturtyperkartlegging i Bodø og Gildeskål kommunar i 2014.


Publisert 26.05.2014

Vakker, men uønsket.

Rynkerosen, Rosa rugosa, er i rask spredning i norsk natur. I Nordland kan den kanskje ennå stoppes. Fylkesmannen har gitt Statskog Fjelltjenesten i oppdrag å bekjempe rynkerose på friluftsområdet Marsøra i Vefsn og ved munningen av Prestjordelva i Narvik.