Evenes lufthavn

Forsvaret er i en prosess for å bygge ut kampflybase på Evenes flystasjon. Samtidig drifter Avinor den sivile flytrafikken ved lufthavna. På bakgrunn av dette ble en ny reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn vedtatt 17. november 2020 som statlig plan.  

Statsforvalteren har gitt ny utslippstillatelse for avisingskjemikalier for den sivile delen av flyplassen.

Alt dette skjer i et område med flere viktige naturverdier. Dette gir kompleks saksbehandling på flere nivåer. Her vil vi legge ut informasjon for å forsøke å gi oversikt over saken, og hva som er Statsforvalterens rolle og oppfølging på de ulike fagområdene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.08.2023

Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens avgjørelse om utslippstillatelse for Evenes lufthavn

Statsforvalteren i Nordland ga Avinor tillatelse til utslipp av avisingkjemikalier fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes i januar 2022. Forum for natur og friluftsliv i Nordland klaget på tillatelsen. Miljødirektoratet har nå stadfestet Statsforvalterens vedtak.


Publisert 23.08.2023

Avinor får tillatelse til utslipp av kjemikalier i Evenes

Statsforvalteren i Nordland har gitt Avinor endret tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier som brukes til avising av fly og rullebane på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.


Publisert 23.08.2023

Klima- og miljøministeren spurt om utslippstillatelse i Evenes

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide understreker i sitt svar at det ikke er gitt tillatelse til utslipp av miljøgifter.


Publisert 09.11.2021

Forsvarsbygg har flyttet gjerde ut av Nautå naturreservat i Evenes

Målet er å få tilbake en kantsone i verneområdet som både filtrerer vatn og skjermer fuglelivet i Svanevatnet


Publisert 19.02.2019

Overvåking av kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn

AVINOR har igangsatt overvåking av vannvegetasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet i Evenes.

 


Publisert 22.01.2019

Nye reguleringsplaner for Evenes flystasjon

Reguleringsplaner som skal ivareta nasjonale interesser utarbeides gjerne av en statlig etat, i dette tilfellet Forsvarsbygg. Det kalles da en statlig reguleringsplan.

En ny reguleringsplan for Evenes flystasjon skal etter planen være vedtatt innen sommeren 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet. Fylkesmannen har gitt innspill til planen.


Publisert 21.01.2019

Et område med viktige naturverdier

Området rundt Evenes lufthavn har mange viktige naturverdier. Det er opprettet fem naturreservater her. Tårstadvassdraget har også Ramsarstatus. Fylkesmannen er myndighet for å følge opp verneplanarbeidet.


Publisert 21.01.2019

Ny utslippstillatelse for avisingskjemikalier

Harstad/Narvik lufthavn Evenes fikk ny utslippstillatelse for den sivile delen av flyplassen 17. desember 2018. Fylkesmannen er myndighet for utslipp av fly- og baneavisingskjemikalier fra flyplasser. 


Publisert 17.01.2019

PFOS-forurensning i grunnen

Flyplassområdet på Evenes er forurenset av miljøgifta PFOS, som stammer fra brannskum. Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet, og følger opp et nasjonalt prosjekt om kartlegging og opprydding i PFOS-forurensing ved flyplasser.