Naturmangfald

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.12.2013

Årsrapport for marin naturtypekartlegging i 2013

Rapporten oppsummerer blant annet status for arbeidet med den marine kartleggingen av naturtyper i Nordland.


Publisert 02.10.2013

Årsrapport for hubro - 2012

Oppsummering av arbeidet med handlingsplan for hubro i 2012


Publisert 20.08.2013

Kartlegging av tareskog, ålegrasenger og ruglbunner

19.august - 1.september vil Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold-kyst dra på besøk til Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Sortland, Hadsel og Bø kommuner, samt deler av Øksnes kommune for å kartlegge tareskog, ålegrasenger og ruglbunner.


Publisert 08.07.2013

Lær om naturmangfoldloven på nett

Miljødirektoratet har utviklet et e-læringskurs om naturmangfoldloven. Kurset omhandler hvordan miljørettsprinsippene i kap II i loven skal brukes når myndighetene behandler saker.


Publisert 18.06.2013

Toktplan over marin kartlegging langs Nordlandskysten 2013

Her ligger en oversikt over kartleggingen som er planlagt i 2013.


Publisert 14.06.2013

Vellykket miljøsamling for Barentsregionen i Bodø

I alt 48 deltakere fra forvaltnings- og forskningsmiljøene i Russland, Finland, Sverige og Norge, samt fra WWF, har vært samla i Bodø.  Tema for samlingen har vært arealvern, med fokus på skogvern, geologisk mangfold og våtmarksområder.


Publisert 05.04.2013

Invitasjon til kurs i bruk av artskart

Fylkesmannen og Artsdatabanken inviterer til kurset Bruk av Artskart. Det blir to like kurs (klokka 9-12 og 12-15) der Nils Valland fra Artsdatabanken vil presentere Artskart, bruk og vise eksempler.


Publisert 05.02.2013

Marin naturtypekartlegging på Helgelandskysten

I 2013 starter vi opp kartleggingen av marine naturtyper langs Helgelandskysten. Kartleggingen skal bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av Nordlands kystområder.


Publisert 17.12.2012

Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som vil plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Dette gjelder også produksjon av juletre og pyntegrønt. Søknadsskjema finner du her.