Akvakultur

Oppdatert 22.01.2024

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplassar og verdiar. Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringa er avhengig av at belastninga på miljøet vert halden innanfor akseptable rammer. 

Statsforvaltarens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konfliktar knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvaltarens vurdering. Eit vilkår for å få løyve til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utsleppsløyve etter forureiningslova. Det er Statsforvaltaren som gir slike utsleppsløyve. Det blir også stilt krav til avfallshandtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturløyve. Fylkeskommunen tek den endelege avgjerda, og gir løyve til å drive fiskeoppdrett.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.04.2024

Avslag på landbasert oppdrett på Verholmen

Statsforvalteren har avslått søknad om etablering av et nytt landbasert akvakulturanlegg på Verholmen i Meløy kommune


Publisert 18.04.2024

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur av fisk i sjø

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø ble vedtatt 2. februar 2024. Det nye regelverket innebærer at akvakultur av fisk ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen som hovedregel tillates uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 18.04.2024

Forskning- og utvikling i Sigerfjorden

Statsforvalteren har gitt utslippstillatelse til et forskings- og utviklingsanlegg for akvakultur i Sigerfjorden i Sortland kommune.


Publisert 07.12.2023

Påminnelse om årsrapportering for landbaserte akvakulturanlegg

Landbaserte akvakulturanlegg har krav om årsrapportering til Statsforvalteren. Dere skal rapportere på det skjemaet som dere finner i denne saken. 


Publisert 10.01.2023

Bruk av ny teknologi ved akvakulturanlegg er søknadspliktig

Driftsendringer ved akvakulturanlegg i Nordland som kan ha betydning for anleggets utslipp må avklares med Statsforvalteren. Endringen kan være søknadspliktig.


Publisert 21.12.2022

Forslag til kartlegging av sårbar natur for akvakulturanlegg i sjø

Naturmangfoldet skal vurderes ved søknad om å drive akvakultur i sjø, men kunnskap om forekomste av sårbare arter er mangelfull. 

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor en metodikk for kartlegging.  


Publisert 20.12.2022

Midlertidig stans for nye søknader om akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet har innført en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. 


Publisert 24.11.2022

Hva er verdifulle naturtyper?

Verdifulle habitater har større betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, også utenfor selve habitatet. 


Publisert 25.02.2022

Omfattende korallfunn i Steigen – Statsforvalteren går imot utvidelser av to oppdrettsanlegg

Statsforvalteren avslår søknader om utvidelse og vurderer tilbakekall av dagens utslippstillatelser i Økssundet i Steigen. Området anses som svært verdifullt og muligens unikt.


Publisert 25.03.2020

C-undersøkelser og koronavirus

På grunn av koronasituasjonen kan oppdrettsselskapene melde behov om utsettelse for å gjennomføre C-undersøkelser som er planlagt før 1. juni 2020.