Verneområde

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Reglar for å fly dronar i naturen

Dersom du skal fly drone i naturområde, må du først sjekke om det er spesielle restriksjonar der du ønskjer å fly. Sjølv om du ikkje er i eit område med restriksjonar, må du sørge for at droneflyginga ikkje uroar til dømes fugle- eller dyreliv.

Dei generelle reglane for å fly dronar, finn du på Luftfartstilsynets nettsider om dronar og modellfly.

Kva andre reglar som gjeld for å fly dronar, avheng av kvar du er. Dersom området ligg i eit naturvernområde, må du undersøkje kva reglar som gjeld for akkurat dette området. Alle verneområde har ei verneforskrift som gir reglar for området. Miljødirektoratets nettsider har ei kartløysing som gjer det lett å finne ut om eit område er verna. I kartløysinga finn du også lenke til verneforskrifta som gjeld.

Som hovudregel er bruk av dronar forbode i nasjonalparkane og dei store landskapsvernområda. Dette er både av omsyn til dyrelivet, og av omsyn til friluftsliv og ro.

Dersom du ønskjer å fly drone i eit verneområde der det er forbode, må du først søkje om løyve. Søknaden skal sendast til den instansen som har forvaltningsmynde for verneområdet. Verneforskrifta har informasjon om kven som har forvaltningsmynde.

Vis meir

Verneområder i Nordland

I Nordland fylke er det pr. januar 2022 totalt 251 verneområder. Verneområdene er fordelt på 9 nasjonalparker, 5 marine verneområder, 200 naturreservater, 20 landskapsvernområder (13 med artsfredning), 6 rene artsfredningsområder og 11 naturminner. Træna og Leirfjord er de eneste kommunene i Nordland som ikke har verneområder.

Verneområdene i Nordland har blitt utredet i flere faser/temaer. Nasjonalparker og store verneområder har vært forankret i «nasjonalparkplanen», stortingsmeldinger som har definert hvilke områder som skal utredes som nasjonalparker. Videre har det vært gjennomført tematiske verneplaner på myr, våtmark, kyst, skog og marint vern, enkelte av disse i flere omganger.

Forvaltning
Tradisjonelt har verneområdene vært forvaltet av Statsforvalteren i Nordland. Etter forvaltningsreformen er det opprettet 6 lokale verneområdestyrer som er forvaltningsmyndighet for de store verneområdene, det er Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, Møysalen nasjonalparkstyre, Børgefjell nasjonalparkstyre, Lofotodden nasjonalparkstyre og Vega verneområdestyre. I tillegg har Hattfjelldal kommune forvaltningsansvar for sju av verneområdene i sin kommune.

Det er ansatt fem nasjonalparkforvaltere i Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og en forvalter for hver av de andre styrene. Forvalterne er formelt ansatt hos Statsforvalteren, men er sekretær for og underlagt verneområdestyrene.

I verneområdene skal hensynet til naturverdiene være førsteprioritet. Hvert verneområde har sin unike verneforskrift (ligger på Lovdata), som regulerer hva som er lov og hva som er forbudt. I tillegg er det mange politiske/juridiske føringer for behandling av saker der det skal utøves et skjønn. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet, og den skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for forvaltningen. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer danner rammene for forvaltningsplanen. Det som etter verneforskriften ikke er tillatt, kan heller ikke tillates gjennom en forvaltningsplan. På samme måte kan ikke ting som etter verneforskriften er tillatt, forbys i forvaltningsplanen. I tillegg er det en del ting som verneforskriften sier det kan gis tillatelse til, og en viktig det av forvaltningsplanen vil være å klargjøre dette.

En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende med mindre verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Les mer om forvaltningsplaner for verneområder i Nordland på egen side.

Skjøtsel
Verneområdene har forskjellig behov for tiltak. Noen områder er avhengig av for eksempel slått, hogst eller beite for å ta vare på verneverdiene, og det gjennomføres da tiltak for å forsøke å ta vare på dem. Andre verneområder, for eksempel barskogsreservater, ønskes bevart mest mulig urørt, og her er de mest aktuelle tiltakene kanalisering av ferdsel bort fra sårbare områder og klopplegging av myrer.

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsynet i verneområdene i Nordland. Dette gjøres på kysten og i Lomsdal-Visten av SNO selv, mens i resten av fylket kjøper SNO i tillegg tjenester av Statskog Fjelltjenesten. Oppsynet har en allsidig jobb: alt fra informasjon, gjennomføring av skjøtselstiltak, overvåkning til oppfølging av lovbrudd. Oppsynet har begrenset politimyndighet.

Du kan lese mer om verneområdene i Nordland i Miljødirektoratet sin kartløsning Naturbase.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.06.2024

Bruker villsau for å restaurere Skjelstad naturreservat

Nå skal villsau få naturen i Skjelstad naturreservat i Bodø til å skinne som den gjorde tidligere. Det betyr samtidig at hundeeiere må være ekstra varsomme på tur i området.


Publisert 08.03.2024

Nytt naturreservat vedtatt i Nordland

Horsbergvatnet naturreservat i Bindal ble opprettet i statsråd den 08.03.2024. Området er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 21.12.2023

Nytt naturreservat vedtatt i Nordland

Åbjørdalen naturreservat/Diedtjienvuemien eatnemereservaate i Bindal ble opprettet i statsråd den 20.12.2023. Området er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 23.08.2023

Forsvarsbygg har flyttet gjerde ut av Nautå naturreservat i Evenes


Publisert 21.06.2023

To nye naturreservater vedtatt i Nordland

Det er i statsråd den 20.06.2023 opprettet to nye naturreservater i Nordland. Begge områdene er skogområder som er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 16.12.2022

Seks nye naturreservater og utvidelse av én nasjonalpark i Nordland

Det er i statsråd i dag, 16.12.2022, opprettet seks nye naturreservater og utvidelse av én nasjonalpark i Nordland. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.


Publisert 18.10.2022

Utvidelse av Varnvassdalen naturreservat vedtatt

Varnvassdalen naturreservat i Hattfjelldal kommune ble vedtatt utvidet av Regjeringen 11. februar 2022. Utvidelsen av naturreservatet er skjedd gjennom ordningen med frivillig vern av skog og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. 


Publisert 30.09.2022

Minkkartlegging i Lofoten og Vesterålen

Statens naturoppsyn har i sommer gjennomført kartlegging av mink i ni naturreservater som er viktige hekkeområder for sjøfugl i Lofoten og Vesterålen.


Publisert 30.06.2022, Sist endra 28.04.2023

Kan jeg fly drone i natur og verneområder?

Mange norske og utenlandske turister vil ta bilder av natur fra fugleperspektiv. Dette må du tenke på når du planlegger droneflyging.


Publisert 11.03.2021

Ferdige forvaltningsplaner for Måstadfjellet landskapsvernområde og -naturreservat

Forvaltningsplanene for de to verneområdene ble godkjent 1. mars i år. De er nå tilgjengelig i en egen nettløsning utarbeidet av Miljødirektoratet.