Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Verneområder i Nordland
I Nordland fylke er det pr. januar 2021 totalt 250 verneområder. Verneområdene er fordelt på 9 nasjonalparker, 5 marine verneområder, 200 naturreservater, 20 landskapsvernområder (13 med artsfredning), 6 rene artsfredningsområder og 11 naturminner. Træna og Leirfjord er de eneste kommunene i Nordland som ikke har verneområder.

Verneområdene i Nordland har blitt utredet i flere faser/temaer. Nasjonalparker og store verneområder har vært forankret i «nasjonalparkplanen», stortingsmeldinger som har definert hvilke områder som skal utredes som nasjonalparker. Videre har det vært gjennomført tematiske verneplaner på myr, våtmark, kyst, skog og marint vern, enkelte av disse i flere omganger.

Forvaltning
Tradisjonelt har verneområdene vært forvaltet av Statsforvalteren i Nordland. Etter forvaltningsreformen er det opprettet 6 lokale verneområdestyrer som er forvaltningsmyndighet for de store verneområdene, det er Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, Møysalen nasjonalparkstyre, Børgefjell nasjonalparkstyre, Lofotodden nasjonalparkstyre og Vega verneområdestyre. I tillegg har Hattfjelldal kommune forvaltningsansvar for sju av verneområdene i sin kommune.

Det er ansatt fem nasjonalparkforvaltere i Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og en forvalter for hver av de andre styrene. Forvalterne er formelt ansatt hos Statsforvalteren, men er sekretær for og underlagt verneområdestyrene.

I verneområdene skal hensynet til naturverdiene være førsteprioritet. Hvert verneområde har sin unike verneforskrift (ligger på Lovdata), som regulerer hva som er lov og hva som er forbudt. I tillegg er det mange politiske/juridiske føringer for behandling av saker der det skal utøves et skjønn. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet, og den skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for forvaltningen. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer danner rammene for forvaltningsplanen. Det som etter verneforskriften ikke er tillatt, kan heller ikke tillates gjennom en forvaltningsplan. På samme måte kan ikke ting som etter verneforskriften er tillatt, forbys i forvaltningsplanen. I tillegg er det en del ting som verneforskriften sier det kan gis tillatelse til, og en viktig det av forvaltningsplanen vil være å klargjøre dette.

En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende med mindre verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Les mer om forvaltningsplaner for verneområder i Nordland på egen side.

Skjøtsel
Verneområdene har forskjellig behov for tiltak. Noen områder er avhengig av for eksempel slått, hogst eller beite for å ta vare på verneverdiene, og det gjennomføres da tiltak for å forsøke å ta vare på dem. Andre verneområder, for eksempel barskogsreservater, ønskes bevart mest mulig urørt, og her er de mest aktuelle tiltakene kanalisering av ferdsel bort fra sårbare områder og klopplegging av myrer.

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsynet i verneområdene i Nordland. Dette gjøres på kysten og i Lomsdal-Visten av SNO selv, mens i resten av fylket kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten. Oppsynet har en allsidig jobb: alt fra informasjon, gjennomføring av skjøtselstiltak, overvåkning til oppfølging av lovbrudd. Oppsynet har begrenset politimyndighet.

Du kan lese mer om verneområdene i Nordland i Miljødirektoratet sin kartløsning Naturbase.


Publisert 14.08.2013

Først i landet

Som et av de tre første marine verneområdene i landet, ble det holdt ei markering i Saltstraumen sist helg. Med miljøvernministeren tilstede.


Publisert 12.08.2013

Joik for ny nasjonalpark

Kaja-Regine Bientie bidro til en vellykket markering av Láhko nasjonalpark som ble offisielt åpnet av miljøvernminister Bård Vegard Solhjell lørdag 10. august.


Publisert 06.08.2013

Børgefjell Nasjonalpark fyller 50 år

Nasjonalparkens 50-årsjubileum feires fredag den 9. august i Røyrvik i Nord-Trøndelag. Miljøvernministeren deltar på feiringen.


Publisert 31.07.2013

Åpningsfest for Lahko nasjonalpark

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell kommer til Meløy og Gildeskål for åpning av Lahko nasjonalpark den 10. august.


Publisert 18.07.2013

Junkerdalsura på planen

Ura viste seg i all sin prakt da Fylkesmannen denne uka var på befaring i naturreservatet i Saltdal.


Publisert 16.07.2013

Nye Ramsarområder i Nordland

27. mai 2013 fikk sju nye verneområder fra Nordland status som Ramsar-områder.


Publisert 27.06.2013

Saltstraumen marine verneområde opprettet

Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 21. juni 2013.


Publisert 04.02.2013

Høring av forslag om vern av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune

{PagePropertyPlugin}

Publisert 21.01.2013

Forslag til vern av Løftlia naturreservat i Rana kommune - Høring

Fylkesmannen i Nordland sender herved ut forslag om vern av Løftlia naturreservat i Rana kommune. Området er tilbudt som frivillig vern av grunneierne, og høringsfrist er 20.03.13.


Publisert 17.12.2012

Lahko nasjonalpark opprettet

Lahko nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 14. desember 2012.