Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer

Verneområder i Nordland

I Nordland fylke er det pr. januar 2022 totalt 251 verneområder. Verneområdene er fordelt på 9 nasjonalparker, 5 marine verneområder, 200 naturreservater, 20 landskapsvernområder (13 med artsfredning), 6 rene artsfredningsområder og 11 naturminner. Træna og Leirfjord er de eneste kommunene i Nordland som ikke har verneområder.

Verneområdene i Nordland har blitt utredet i flere faser/temaer. Nasjonalparker og store verneområder har vært forankret i «nasjonalparkplanen», stortingsmeldinger som har definert hvilke områder som skal utredes som nasjonalparker. Videre har det vært gjennomført tematiske verneplaner på myr, våtmark, kyst, skog og marint vern, enkelte av disse i flere omganger.

Forvaltning
Tradisjonelt har verneområdene vært forvaltet av Statsforvalteren i Nordland. Etter forvaltningsreformen er det opprettet 6 lokale verneområdestyrer som er forvaltningsmyndighet for de store verneområdene, det er Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, Møysalen nasjonalparkstyre, Børgefjell nasjonalparkstyre, Lofotodden nasjonalparkstyre og Vega verneområdestyre. I tillegg har Hattfjelldal kommune forvaltningsansvar for sju av verneområdene i sin kommune.

Det er ansatt fem nasjonalparkforvaltere i Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og en forvalter for hver av de andre styrene. Forvalterne er formelt ansatt hos Statsforvalteren, men er sekretær for og underlagt verneområdestyrene.

I verneområdene skal hensynet til naturverdiene være førsteprioritet. Hvert verneområde har sin unike verneforskrift (ligger på Lovdata), som regulerer hva som er lov og hva som er forbudt. I tillegg er det mange politiske/juridiske føringer for behandling av saker der det skal utøves et skjønn. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Forvaltningsplan
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet, og den skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for forvaltningen. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer danner rammene for forvaltningsplanen. Det som etter verneforskriften ikke er tillatt, kan heller ikke tillates gjennom en forvaltningsplan. På samme måte kan ikke ting som etter verneforskriften er tillatt, forbys i forvaltningsplanen. I tillegg er det en del ting som verneforskriften sier det kan gis tillatelse til, og en viktig det av forvaltningsplanen vil være å klargjøre dette.

En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende med mindre verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Les mer om forvaltningsplaner for verneområder i Nordland på egen side.

Skjøtsel
Verneområdene har forskjellig behov for tiltak. Noen områder er avhengig av for eksempel slått, hogst eller beite for å ta vare på verneverdiene, og det gjennomføres da tiltak for å forsøke å ta vare på dem. Andre verneområder, for eksempel barskogsreservater, ønskes bevart mest mulig urørt, og her er de mest aktuelle tiltakene kanalisering av ferdsel bort fra sårbare områder og klopplegging av myrer.

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsynet i verneområdene i Nordland. Dette gjøres på kysten og i Lomsdal-Visten av SNO selv, mens i resten av fylket kjøper SNO i tillegg tjenester av Statskog Fjelltjenesten. Oppsynet har en allsidig jobb: alt fra informasjon, gjennomføring av skjøtselstiltak, overvåkning til oppfølging av lovbrudd. Oppsynet har begrenset politimyndighet.

Du kan lese mer om verneområdene i Nordland i Miljødirektoratet sin kartløsning Naturbase.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.06.2024

Bruker villsau for å restaurere Skjelstad naturreservat

Nå skal villsau få naturen i Skjelstad naturreservat i Bodø til å skinne som den gjorde tidligere. Det betyr samtidig at hundeeiere må være ekstra varsomme på tur i området.


Publisert 08.03.2024

Nytt naturreservat vedtatt i Nordland

Horsbergvatnet naturreservat i Bindal ble opprettet i statsråd den 08.03.2024. Området er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 21.12.2023

Nytt naturreservat vedtatt i Nordland

Åbjørdalen naturreservat/Diedtjienvuemien eatnemereservaate i Bindal ble opprettet i statsråd den 20.12.2023. Området er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 23.08.2023

Forsvarsbygg har flyttet gjerde ut av Nautå naturreservat i Evenes


Publisert 21.06.2023

To nye naturreservater vedtatt i Nordland

Det er i statsråd den 20.06.2023 opprettet to nye naturreservater i Nordland. Begge områdene er skogområder som er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 16.12.2022

Seks nye naturreservater og utvidelse av én nasjonalpark i Nordland

Det er i statsråd i dag, 16.12.2022, opprettet seks nye naturreservater og utvidelse av én nasjonalpark i Nordland. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.


Publisert 18.10.2022

Utvidelse av Varnvassdalen naturreservat vedtatt

Varnvassdalen naturreservat i Hattfjelldal kommune ble vedtatt utvidet av Regjeringen 11. februar 2022. Utvidelsen av naturreservatet er skjedd gjennom ordningen med frivillig vern av skog og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. 


Publisert 30.09.2022

Minkkartlegging i Lofoten og Vesterålen

Statens naturoppsyn har i sommer gjennomført kartlegging av mink i ni naturreservater som er viktige hekkeområder for sjøfugl i Lofoten og Vesterålen.


Publisert 30.06.2022, Sist endret 28.04.2023

Kan jeg fly drone i natur og verneområder?

Mange norske og utenlandske turister vil ta bilder av natur fra fugleperspektiv. Dette må du tenke på når du planlegger droneflyging.


Publisert 11.03.2021

Ferdige forvaltningsplaner for Måstadfjellet landskapsvernområde og -naturreservat

Forvaltningsplanene for de to verneområdene ble godkjent 1. mars i år. De er nå tilgjengelig i en egen nettløsning utarbeidet av Miljødirektoratet.