Bedre fiske i regulerte vassdrag

I perioden 2016-2021 skal det gjennomføres en rekke undersøkelser og tiltak for å sikre en vannkvalitet som oppfyller kravene i EUs vanndirektiv. Dette er noe av grunnlaget for at Fylkesmannen nå har pålagt Nord-Salten Kraft AS å gjennomføre undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget i Hamarøy kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2015

Oppfølgingen av EUs vanndirektiv skjer gjennom flere planfaser, og det skal gjennomføres tre planrunder fram til 2033. Kommende planperiode for «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» gjelder for årene 2016-2021. I denne perioden er det planlagt med omfattende tiltak og overvåking for å nå miljømålene som er fastsatt for de ulike vannforekomstene.

Slik myndigheten er fordelt, er det Miljødirektoratet som kan pålegge tiltak for fisk i vannkraftregulerte vassdrag der det vandrer laks, sjøørret og sjørøye. Fylkesmannen har tilsvarende myndighet for regulerte vassdrag som kun har innlandsfisk, noe som i Nordland i praksis betyr stasjonær ørret og stasjonær røye.

Som start på arbeidet har vi gitt et pålegg om undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget. Dette er et vassdrag som er sterkt berørt av kraftutbygging. Her finnes totalt 10 innsjøer som i større eller mindre grad er påvirket av reguleringer. Vassdraget ligger i et variert og flott landskap som blir mye brukt til friluftsliv og fiske. Gjennom pålegget ønsker vi å få gjennomført undersøkelser som gir bedre kunnskap om dagens bestandssituasjon for fiskebestandene og behovet for videre utsettinger av ørret. Dette er viktig kunnskap for vurdering av framtidige tiltak. Vi ønsker også å få gjennomført utfisking i to innsjøer slik at fiskebestandene her blir bedre og mer attraktiv for fiske.

Nord-Salten kraft AS har klaget på pålegget. Ytterligere informasjon om vassdraget, pålegget og klagen går fram av dokumentene i saken (se lenkene i høyre marg)