Nytt forurensningsregelverk for akvakultur av fisk i sjø

Akvakulturanlegg i sjø
Akvakulturanlegg i sjø Foto: Kristine Broback Rasch.

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø ble vedtatt 2. februar 2024. Det nye regelverket innebærer at akvakultur av fisk ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen som hovedregel tillates uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Publisert 18.04.2024

Vilkår i tillatelser etter forurensningsloven for å forebygge og begrense forurensning og avfallsproblemer fra akvakultur erstattes av standardkrav i akvakulturdriftsforskriften. De nye kravene i akvakulturdriftsforskriften til drift, overvåkning og rapportering vil bidra til at næringen får standardiserte krav som er oppdaterte og tilpasset dagens kunnskap om miljøpåvirkning fra fiskeoppdrett i sjø. 

Veiledning

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet arbeider nå med å lage veiledning til det nye regelverket. Dette vil bli publisert fortløpende av direktoratene.

Regelverket omfatter

Tradisjonelle, åpne akvakulturanlegg av fisk i sjø ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Forskriftene gjelder ikke fangstbasert akvakultur, drift av restitusjons- og mellomlagringsmerder for levendelagring av villfanget fisk og oppbevaring av matfisk i slaktemerder ved slakteri.

Regelverket trer i kraft

Det nye regelverket trådte i kraft 2. februar 2024, og har virkning fra kunngjøringstidspunktet 5. februar 2024.

Unntak: De nye kravene om rapportering av opplysninger om fôr, forbruk av legemidler og bruk av notimpregnering i akvakulturdriftsforskriften § 44 tredje ledd har utsatt ikrafttredelse. Direktoratene må bruke noe tid på å få på plass en rapporteringsløsning og deling av data. Disse kravene trer derfor i kraft når KLD og NFD bestemmer det jf. akvakulturdriftsforskriften § 70 ellevte ledd.

Regelverket omfatter endringer i følgende forskrifter

Forskrift om endring i laksetildelingsforskriften - Lovdata

Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret - Lovdata  

 Søknadskrav

Forskrift om endring i forurensningsforskriften (akvakultur av fisk) - Lovdata  


Avakulturanlegg tillates som hovedregel med   forskriftregulert drift eller unntaksvis gjennom særskilt   tillatelse  

Forskrift om endring i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader - Lovdata  

Samordning søknadsbehandling, melding om   forskriftsregulering  

Forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften - Lovdata  

Driftskrav og overgangsordning  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.