Miljøpåvirkninger fra fiskeoppdrett

Påvirkning fra et fiskeoppdrettsanlegg. Kilde: Miljødirektoratet. Miljøstatus.no

Produksjon av fisk i åpne merder i sjø fører til flere ulike former for miljøpåvirkning:

  • Rømming av fisk og spredning av lakselus kan gi store påvirkninger på villfiskbestander gjennom spredning av sykdommer og genetisk påvirkning (laks).
  • Organisk partikulært utslipp som fôrrester og ekskrementer fra fisken (faeces) påvirker hovedsakelig bunnen og bunnfaunaen under og rundet anlegget.
  • Løste næringssalter kan føre til økt vekst av alger i nærheten av anlegget.
  • Legemidler og andre fremmedstoffer som kobber fra impregnerte nøter har ofte mer langvarige effekter på det marine miljøet. Noen stoffer har en lang halveringstid (f.eks. fôrbaserte lusemidler) eller brytes ikke ned (f.eks. kobber, kadmium sink).
  • Det er spesielt slike stoffer som hoper seg opp i økosystemet og deres påvirkning må sees i sammenheng med den samlete belastning fra flere akvakulturanlegg i samme fjordsystem.
  • Slike fremmedstoffer kan også tas opp av bunnlevende organismer og kommer dermed inn i og eventuelt hoper seg opp i næringsnettet. 
  • Støy og arealbeslag kan påvirke blant annet sjøfugl.

Oppdretter skal kjenne til egne utslipp og vite hvordan utslippene kan påvirke miljøet.

Les mer om påvirkninger fra fiskeoppdrett på Miljødirektoratet sine nettsider.

 

Andre publikasjoner:

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.