Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Statsforvalterens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvalterens  vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Statsforvalteren som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer

Nordland er sammen med Hordaland det største oppdrettsfylket i Norge. Med en langstrakt kyst er fylket godt egnet til fiskeoppdrett. Utviklingen i Nordland har gått mot større lokaliteter i mer værharde kystområder. Det er fremdeles laks det produseres mest av i Nordland selv om man har en liten produksjon av regnbueørret, torsk, skjell og noen andre marine arter.

Oppdrett har betydelige utslipp av organisk materiale og næringsstoffa fosfor og nitrogen. Likevel er miljøtilstanden i sjøområda generelt gode. Det er lite kunnskap om miljøvirkninger av legemiddel og andre kjemikalieutslipp.

 


Publisert 01.09.2014

Tilsyn med Salten Smolt AS i Vikelva i Saltdal kommune

Mandag 25. august 2014 var Fylkesmannen i Nordland på tilsyn på settefiskanlegget til Salten Smolt AS, tidligere Salten Havbruk. I tilsynsrapporten konkluderer vi med at anleggets påvirkning på Vikelva er uakseptabel. Vi har tatt med i vurderinga at lav vannføring og høy produksjon tilsier at dette er den tiden på året da tilstanden i elva er som verst.