Omfattende korallfunn i Steigen – Statsforvalteren går imot utvidelser av to oppdrettsanlegg

Sjøtre (Paragorgia arborea, rød og rosa) voksende på et øyekorallrev (Desmophyllum pertusum) sammen med svamper. Større forekomster av sjøtre og betydelige områder med korallrev ble også funnet i Økssundet. Illustrasjonsfoto: Mareano / Havforskningsinstituttet.

Statsforvalteren avslår søknader om utvidelse og vurderer tilbakekall av dagens utslippstillatelser i Økssundet i Steigen. Området anses som svært verdifullt og muligens unikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2022

Cermaq Norway AS søkte ved slutten av august 2019 om utvidelser ved matfiskanleggene Anevik og Oksøy, som ligger på østsiden av Lundøya i Steigen kommune.

Selskapet søkte både om å øke anleggsarealet og maksimalt tillatt biomasse (MTB) av laks.

Funn av korallbiter og mye hardbunn rundt lokalitetene gjorde at Statsforvalteren påla en kartlegging av sårbare arter, som koraller og svamper, rundt begge anleggene for å kunne ta stilling til søknadene.

Omfattende funn rødlistede arter og naturtyper

Denne kartleggingen viste svært omfattende forekomster av koraller og svamper rundt og mellom begge anleggene.

Statsforvalteren vurderer at lokalitetene Anevik og Oksøy ligger i et område med svært høyt biologisk mangfold og høy økologisk verdi.

Samtidig vurderer vi risikoen for vesentlig negativ påvirkning av sårbare forekomster som stor.

Vurderer tilbakekall av tillatelsene

Statsforvalteren har derfor avslått søknaden om utvidelse ved lokalitet Oksøy og varslet at vi vurderer å tilbakekalle gjeldende tillatelse.

Ved lokalitet Anevik hadde Statsforvalteren allerede gitt ny tillatelse før resultatene av kartleggingen forelå. Her har vi også varslet tilbakekalling av hele tillatelsen.

Selskapet har en frist på 6 uker til å komme med merknader til det vi har varslet.

Kartlegging av sårbare arter

Akvaplan-niva AS fikk oppdraget med å gjennomføre kartleggingen. Denne undersøkelsen ble gjort med hjelp av en ROV (fjernstyrt undervannsfarkost), som er en effektiv metode for å samle informasjon om fauna som lever på havbunnen.

ROV-en filmet utvalgte deler av havbunnen mellom anleggene og områder som potensielt kan bli påvirket av utslipp fra anlegget.

Denne undersøkelsen identifiserte flere områder med store rev av øyekorall og forekomster av blant annet sjøtre, sjøbusk og risengrynkorall. Flere av korallartene har status som nær truet på rødlista.

I tillegg ble det funnet koraller og svamper i tettheter der de kan anses som en naturtype.

Dette betyr at både koraller og svamper ble funnet i såpass høy tetthet at de kunne danne et eget habitat (dvs. naturtype), noe som gjør funnene enda mer verdifulle.

Slike naturtyper er for eksempel korallrev, hardbunnskorallskog og bambuskorallskog, som alle står på rødlista for naturtyper.

Påvirkning fra akvakultur

Korallrev og korallskog er blitt identifisert som særlig sårbare for utslipp fra akvakultur. Mange av korallene i Økssundet ble funnet veldig nær anleggene.  I dette området forventes det stor negativ påvirkning fra utslipp.

Cermaq Norway AS har kommet med et forslag til overvåking av sårbare arter, som vi per i dag anser som utilstrekkelig.

Statsforvalteren mener at det foreligger en for stor risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet til at driften kan opprettholdes, i henhold til naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp (§ 9).

Kunnskapsstatusen på sårbare arter og naturtyper, spesielt på dypt vann i fjordsystemene, er mangelfull.

Omfattende funn av flere rødlistede arter og naturtyper gjør imidlertid at vi anser områdene rundt Anevik og Oksøy i dag som svært verdifulle og muligens unike.

Kunnskapsgrunnlag og kartlegging av sårbar natur

Dette viser også hvor viktig kartlegging av sårbar natur i kystsonen og en grundig konsekvensutredning er, før slike verdifulle områder åpnes for akvakultur i kommuneplanene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Hva er så spesielt med koraller?

  • Koraller er fastsittende bunndyr, noe som betyr at de ikke kan bevege seg aktivt bort fra et område.
  • Både korallrev og korallskog danner levested for flere 100 arter og danner dermed områder med høyt biologisk mangfold.
  • Koraller har lang levetid og langsom vekst, noe som gjør dem svært sårbare for forstyrrelser som sedimentering og andre typer utslipp fra et oppdrettsanlegg.
  • Eventuell rekolonisering kan ta flere århundrer.
  • Les mer om korallforekomster i Norge her.