Avslag på landbasert oppdrett på Verholmen

Kartutsnitt fra Fiskeridirektoratets kartløsning viser hvor den landbaserte lokalitet Verholmen (pil) er omsøkt etablert, drøye 3,7 km vest/nordvest for Bolga.
Kartutsnitt fra Fiskeridirektoratets kartløsning som viser hvor den landbaserte lokalitet Verholmen (pil) er omsøkt etablert, drøye 3,7 km vest/nordvest for Bolga. Foto: Fiskeridirektoratet.

Statsforvalteren har avslått søknad om etablering av et nytt landbasert akvakulturanlegg på Verholmen i Meløy kommune

Publisert 30.04.2024

Fish Farm International AS har søkt om å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen i Bolgværet i Meløy kommune. 

Rikt naturmangfold

Avgjørende for vedtaket om avslag var store forurensningsmessige ulemper for de lokale sjøområdene. Dette gjelder spesielt for makroalge- og bunndyrsamfunn mellom Verholmen og Vesholmen, og også for fuglelivet i området. Kopi av vedtaket kan lastes ned fra denne siden.

Det er også kartlagt et rikt artsmangfold med tare, rugl, skjellsand og kamskjellforekomster i sundet mellom Verholmen og Vesholmen. Data fra fugleobservasjoner indikerer at dette sundet er et viktig beiteområde for flere sårbare og truede arter.

Innholdet i søknaden

Det var søkt om en årlig produksjon av 19087 tonn laks med et årlig fôrforbruk på 20283 tonn. Utslippsvannet var planlagt å bli slippet ut gjennom 8 avløpsrør mellom Verholmen og Vesholmen.

Den planlagte rensingen, slik det var søkt, om vil redusere maksimalt halvparten av partikkelutslippet. Næringssalter som er løst opp i utslippsvannet ikke vil fanges opp av rensesystemet.

Klager

Både søker og Bolga Grendeutvalg har klaget på vedtaket. Statsforvalteren skal vurdere klagene, og også vurdere om vi ser grunn til å endre på vedtaket. Dersom vi ikke finner grunn til å endre på vedtaket, sendes saken over til Miljødirektoratet som skal gjøre den endelige behandlingen av klagesaken.  

Flere søknader om nye akvakulturanlegg i Bolgværet

Det er i tillegg søkt om etablering av to matfiskanlegg for produksjon av henholdsvis torsk og laks, ørret og regnbueørret i Bolgværet (vist som røde felter i kartutsnittet).

Disse er under saksbehandling. På lokaliteten Rotholmen er det søkt om 3400 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret. På den nye lokaliteten Snyen  er det søkt om 3599 tonn matfisk av torsk. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.