Barnevern

Oppdatert 12.03.2024

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i barneverns- og helsenemnda.

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. Hvis du er voksen og ønsker å klage på barnevernet, ber vi deg bruke vårt digitale meldingsskjema Melding til Statsforvalteren.

Barneverns- og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av barneverns- og helsenemnda, kan bringes inn for domstolene. Denne nemnda hette tidligere fylkesnemnda, men endret navn til barneverns- og helsenemnda med den nye barnevernsloven.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 10.05.2023

Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2023 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2024. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.


Publisert 07.12.2022

Ny barnevernslov!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


Publisert 07.12.2022

Barnevernledersamling i Innlandet 2022

Statsforvalteren inviterte alle ledere i de kommunale barneverntjenestene og Bufetat til samling 1. og 2. desember 2022. Nesten alle tjenestene deltok og flere av tjenestene bidro selv med innlegg og erfaringsutveksling.


Publisert 15.06.2022

Institusjonsledersamling 03.06.22

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.


Publisert 05.01.2022

Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.


Publisert 21.10.2021

Koronasertifikat for barn under barnevernets omsorg

Barn som er under barnevernets omsorg har ikke tilgang til tjenestene på Helsenorge på samme måte som andre. Det er derfor laget en alternativ fremgangsmåte som barneverntjenesten kan bruke for å bestille koronasertifikat.


Publisert 04.10.2021

Institusjonsledersamling 23. september 2021

Statsforvalteren i Innlandet samlet nylig lederne for barnevernsinstitusjoner i fylket. I årets samling hadde vi særlig fokus på oppfølging av barn og unges psykiske helse.


Publisert 20.09.2021

Hvem kan samtykke til at barn under barnverntjenestens omsorg får vaksinen mot covid-19?

Folkehelseinstituttet har nå utvidet rådene om vaksinasjon til også å inkludere barn i alderen 12 til 15 år. I etterkant av dette har Statsforvalteren i Innlandet mottatt flere henvendelser om hvem som kan samtykke på vegne av barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.


Publisert 10.09.2020

Kommunene i Innlandet kan søke på midler til læringsnettverk kommunal barneverntjeneste

Fylkesmannen skal i høst dele ut 3 550 000,- til kommunale læringsnettverk. Av disse går 1 150 000,- til egeninitierte utviklingsprosjekter og 2 400 000 til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.