Institusjonstilsyn

Statsforvalteren skal følge med på at barn og unge som bor på institusjon får omsorg og behandling, at de behandles hensynsfullt og med respekt, blir sett og hørt og ikke utsettes for ulovlig tvang.

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som bor på barneverninstitusjon i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Statsforvalteren skal føre kontroll med at barnevernsinstitusjonen følger barnevernsloven og forskrift etter loven.

I Innlandet er det for tiden 11 barneverninstitusjoner, et omsorgssenter for mindreårige asylsøkere og et senter for foreldre og barn. Disse har nærmere 30 underliggende avdelinger. Det er hovedsakelig ungdom som bor på institusjon. Det kan være fordi de har vært i en farlig situasjon og trenger et sted å være akutt, fordi de ikke få god nok omsorg hjemme eller fordi de trenger hjelp med rus- eller atferdsvansker. Institusjonene har ulik kompetanse og er inndelt etter hva som er grunnen og målet med at barn og unge bor der.

Innlandet har følgende institusjoner: BoHab as, Fagertun, Fossum kollektivet, Hedmark ungdoms- og familiesenter, Innlandet barnevernsenter, Kirkenær omsorg- og familiesenter, Leikvollhagan, Solhaugen omsorg og behandling, Rena ungdoms- og familiesenter, Seljelia barne- og familiesenter, Sti Omsorg og Team Up.

Barnevernsloven og forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner gir Statsforvalteren i oppdrag å føre tilsyn med hver institusjonsavdeling 2-4 ganger i året. Ungdommene/beboerne som bor på institusjon har rett til å snakke med Statsforvalteren alene. Tilsynsførerne fra Statsforvalteren reiser derfor ut og besøker avdelingene. Vi går på befaring, snakker med beboerne og de ansatte, undersøker dokumenter og vurderer om institusjonene overholder loven. I etterkant av hvert tilsyn skrives det en tilsynsrapport som inneholder en beskrivelse av hvilke forhold som ble undersøkt, hva som ble avdekket og hvilke vurderinger og konklusjoner Statsforvalteren kom frem til. Dersom det avdekkes lovbrudd i institusjonen følger Statsforvalteren med på at institusjonen sørger for å rette forholdne og forbedre kvaliteten. Vi gir også løpende veiledning til institusjonene, og holder fagsamlinger for ledelsen av institusjonene årlig.

Informasjon til deg som bor på barneverninstitusjon

Vi har laget en egen informasjonsside for beboere på barnevernsinstitusjon. Den finner du her: statsforvalteren.no/sifra


Publisert 05.04.2024

Årsrapport 2023 - Tilsyn med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Innlandet

Tilsynet med barnevernsinstitusjoner i 2023 er oppsummert i en årsrapport. Rapporten viser at det i fjor ble utført 67 stedlige tilsyn og 99 samtaler med barn. Siden 2022 er tvangsinngrep overfor barn på institusjon økt med 46 %.


Publisert 17.04.2023

Tilsyn barnevernsinstitusjoner Innlandet 2022

Enhet barnevern og familie skal etter barnevernloven føre tilsyn med institusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. For tilsynsaktivitet 2022 er det utarbeidet en årsrapport og en oppsummeringsrapport. 


Publisert 16.01.2023

Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.