Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


05.01.2022

Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.

 


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


29.11.2021

Regjeringen har satt inn tiltak mot omikronvarianten

Det er innført nye tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten når den kommer til landet - blant annet 10 dagers smittekarantene der det er mistanke om omikron.  


18.11.2021

Barnevernledersamling for Innlandet 2021

Barnevernsreformen iverksettes fra 2022, og ny barnevernslov trer i kraft i 2023. Dette medfører økt ansvar og kompetansekrav for kommunene. Statsforvalteren samlet barnevernlederne i Innlandet på Lillehammer hotell den 4.-5. november for å informere, inspirere og legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommunene i møte med endringene.


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


20.09.2021

Hvem kan samtykke til at barn under barnverntjenestens omsorg får vaksinen mot covid-19?

Folkehelseinstituttet har nå utvidet rådene om vaksinasjon til også å inkludere barn i alderen 12 til 15 år. I etterkant av dette har Statsforvalteren i Innlandet mottatt flere henvendelser om hvem som kan samtykke på vegne av barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.


20.07.2021

Utsatt frist for søknad til tilskudd læringsnettverk 2022

Etter dialog med flere barnevernledere i Innlandet har vi kommet frem til at søknadsfristen for tilskudd til læringsnettverk 2022 utsettes til 01.09.2021.


11.06.2021

Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.


27.05.2021

Barnevernledersamling Innlandet våren 2021

Vårens barnevernledersamling ble åpnet av Knut Storberget og hadde barnevernsreformen og utvikling for kommunene som hovedtema. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deltok på samlingen og informerte om den nye barnevernloven og andre retningslinjer som vil gjelde for barnevernet fremover.


07.05.2021

Spørreundersøkelse – oppfølging av adopterte og familiene deres

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.


13.04.2021

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform.


04.03.2021

Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviteres til å søke om midler til tiltak som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i hjemmeundervisning. Rammen for tildeling i Innlandet er kr. 4 098 000.


17.02.2021

Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.


22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.


05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.


02.09.2020

Fylkesmannen opphever vedtak i Øyer kommunestyre

Grunnen til at vedtaket ble opphevet, var at kommunelovens krav om tydelig skille mellom folkevalgte organer og kommunens administrasjon ikke var godt nok ivaretatt.


17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.


26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.


26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel