Barn og foreldre

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


10.05.2023

Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2023 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2024. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


17.04.2023

Tilsyn barnevernsinstitusjoner Innlandet 2022

Enhet barnevern og familie skal etter barnevernloven føre tilsyn med institusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. For tilsynsaktivitet 2022 er det utarbeidet en årsrapport og en oppsummeringsrapport. 


24.02.2023

Utestenging i dag er ikke som utestenging før

Det var et av mange innspill fra Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd da de møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe denne uka. Tema for møtet var trygg digital oppvekst.


19.01.2023

Vårin (18) frå Lom heldt innlegg til barne- og familieministeren

– I møte med barn og unge får dei vaksne perspektiv som dei aldri hadde tenkt over elles. Det var eit av bodskapa til Vårin Dagsgard-Marstein (18) frå Lom da ho heldt innlegg om barn og unges medverknad i Oslo denne veka.


16.01.2023

Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.


09.01.2023

Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.


07.12.2022

Ny barnevernslov!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


02.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Å ta hensyn til barnets beste er et rettslig prinsipp ved alle handlinger som berører og angår barn. Hvordan kan vi jobbe med dette i skolemiljøsaker? Det har Statsforvalteren i Innlandet laget to kortfilmer om.


26.07.2022

Innlandet er etterspurt for høyere utdanning

Innlandet er vinneren på søknader til høyere utdanning. Nasjonalt er det 12,2 prosent færre søkere til høyere utdanning i 2022 enn i 2021. Alle fylker opplever nedgang med unntak av Innlandet. 


30.06.2022

Skolemiljø og kommunebilder på dagsorden

Endelig kunne barne- og ungdomspanelet samles fysisk. Tema for møtet var skolemiljø og kommunebilder.


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


29.06.2022

Vi har fått på plass et nytt barne- og ungdomspanel!

12 ungdommer i alderen 13 til 18 år fra hele Innlandet er på plass i Statsforvalterens barne- og ungdomspanel. Første møte ble avholdt på Teams og tema var situasjonen i Ukraina.


25.06.2022

Kommunalsjefsamling Velferd Innlandet

Vi inviterer til kommunalsjefsamling Velferd Innlandet.


15.06.2022

Institusjonsledersamling 03.06.22

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel