Barnevern

Oppdatert 12.03.2024

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Dersom du er misnøgd med barnevernet, kan du klage til Statsforvaltaren.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i barneverns- og helsenemnda.

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tek kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstenesta og barnevernsinstitusjonar. Viss du er vaksen og ønskjer å klage på barnevernet, ber vi deg bruke det digitale meldingsskjemaet Melding til Statsforvaltaren.

Barneverns- og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av barneverns- og helsenemnda, kan bringast inn for domstolane. Denne nemnda heitte tidlegare fylkesnemnda, men endra namn til barneverns- og helsenemda med den nye barnevernslova. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren fører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Statsforvaltaren behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Statsforvaltaren er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Statsforvaltaren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvaltaren.

Vis meir


Publisert 10.05.2023

Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2023 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2024. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.


Publisert 07.12.2022

Ny barnevernslov!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


Publisert 07.12.2022

Barnevernledersamling i Innlandet 2022

Statsforvalteren inviterte alle ledere i de kommunale barneverntjenestene og Bufetat til samling 1. og 2. desember 2022. Nesten alle tjenestene deltok og flere av tjenestene bidro selv med innlegg og erfaringsutveksling.


Publisert 15.06.2022

Institusjonsledersamling 03.06.22

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.


Publisert 05.01.2022

Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.


Publisert 21.10.2021

Koronasertifikat for barn under barnevernets omsorg

Barn som er under barnevernets omsorg har ikke tilgang til tjenestene på Helsenorge på samme måte som andre. Det er derfor laget en alternativ fremgangsmåte som barneverntjenesten kan bruke for å bestille koronasertifikat.


Publisert 04.10.2021

Institusjonsledersamling 23. september 2021

Statsforvalteren i Innlandet samlet nylig lederne for barnevernsinstitusjoner i fylket. I årets samling hadde vi særlig fokus på oppfølging av barn og unges psykiske helse.


Publisert 20.09.2021

Hvem kan samtykke til at barn under barnverntjenestens omsorg får vaksinen mot covid-19?

Folkehelseinstituttet har nå utvidet rådene om vaksinasjon til også å inkludere barn i alderen 12 til 15 år. I etterkant av dette har Statsforvalteren i Innlandet mottatt flere henvendelser om hvem som kan samtykke på vegne av barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.


Publisert 10.09.2020

Kommunene i Innlandet kan søke på midler til læringsnettverk kommunal barneverntjeneste

Fylkesmannen skal i høst dele ut 3 550 000,- til kommunale læringsnettverk. Av disse går 1 150 000,- til egeninitierte utviklingsprosjekter og 2 400 000 til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.