Institusjonstilsyn

Statsforvalteren skal følge med på at barn og unge som bor på institusjon får omsorg og behandling, at de behandles hensynsfullt og med respekt, blir sett og hørt og ikke utsettes for ulovlig tvang.

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som lever i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Statsforvalteren fører tilsyn for kontrollere at barneverninstitusjonene jobber etter regelverket.  

I Innlandet er det for tiden ti barneverninstitusjoner, ett omsorgssenter for mindreårige asylsøkere og et senter for foreldre og barn. Disse har nærmere 50 underliggende avdelinger. Institusjonene har ulike grupper barn plassert, inndelt etter hva som er formålet med plasseringen. Det er hovedsakelig ungdom som får plass i institusjon fordi de har vært i en farlig situasjon og må plasseres akutt, fordi de ikke få god nok omsorg hjemme eller fordi de trenger behandling for rus- eller atferdsvansker.

Innlandet har følgende institusjoner: Fagertun, Familiehjelp, Fossum kollektivet, Hedmark ungdoms- og familiesenter, Innlandet barnevernsenter, Kirkenær omsorg- og familesenter, Olivia Bohab, Olivia Solhaugen, Rena ungdoms- og familiesenter, Seljelia barne- og familiesenter og Stendi.

Barnevernloven og forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner gir Statsforvalteren i oppdrag å føre tilsyn med hver institusjonsavdeling 2-4 ganger i året. Ungdommene/beboerne som er plassert på institusjon har rett til å snakke med Statsforvalteren alene. Tilsynsførerne fra Statsforvalteren reiser derfor ut og besøker avdelingene. Vi går på befaring, snakker med beboerne og de ansatte, undersøker dokumenter og vurderer om institusjonene overholder loven. I etterkant av hvert tilsyn skrives det en tilsynsrapport som inneholder en beskrivelse av hvilke forhold som ble undersøkt, hva som ble avdekket og hvilke vurderinger og konklusjoner Statsforvalteren kom frem til. Dersom det avdekkes lovbrudd i institusjonen følger Statsforvalteren med på at institusjonen sørger for å rette forholdne og forbedre kvaliteten. Vi gir også løpende veiledning til institusjonene, og holder fagsamlinger for ledelsen av institusjonene årlig.

Informasjon til deg som bor på barneverninstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor i institusjon har det, Hvis du er på institusjon for rus eller atferd, besøker vi avdelingen du bor på minst fire ganger i året.  

Når vi kommer på besøk er det viktig at vi får snakke med deg, fordi det er du som kjenner din egen situasjon best, og kan fortelle oss hvordan det er å bo på barneverninstitusjon. Du kan ta opp ulike forhold med oss, og vi vil spørre deg om du kjenner til dine rettigheter.

Nedenfor finner du en lenke som gir mer informasjon om vårt tilsyn og dine rettigheter.

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/barnevernet/klageretten-hva-du-kan-klage-pa-og-hvordan-du-kan-klage/klage-pa-inngrep-i-rettighetene-eller-bruk-av-tvang-i-institusjon/

Rettigheter du har hvis du opplever bruk av tvang eller begrensninger

Hvis institusjonen bruker tvang eller omfattende begrensninger, skal de skrive vedtak om dette. Vedtakene skal du få lese og få tilbud om å klage på.

Institusjonen kan i noen tilfeller bestemme at din personlige frihet må begrenses. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at de må bruke tvang, for eksempel i form av å holde deg, inndra mobilen din, ransake deg eller kreve at du tar en rus-test. Dersom du opplever noe av dette som ubehagelig eller urettferdig, kan du klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Du kan også ta kontakt med oss som jobber hos Statsforvalteren utenom tilsyn, for eksempel dersom det er forhold du lurer på, vil ha noen råd om, eller mener er feil, ulovlig eller ugreit på institusjonen.

Du kan ringe eller sende sms til oss på mobil 94166492. Vi er tilgjengelige mandag-fredag kl. 08.00 – 15.30.