Kommunene i Innlandet kan søke på midler til læringsnettverk kommunal barneverntjeneste

Fylkesmannen skal i høst dele ut 3 550 000,- til kommunale læringsnettverk. Av disse går 1 150 000,- til egeninitierte utviklingsprosjekter og 2 400 000 til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Publisert 10.09.2020

Midlene skal bidra til å gi bedre tjenester for barn og familier i barnevernet. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Arbeidet med utviklingsprosjektene må ses i sammenheng med barnevernsreformen  https://bufdir.no/Barnevern/reform/

 

og Kompetansestrategien for kommunalt barnevern. https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-barnevern.pdf

 

Kriterier som vektlegges i behandlingen av søknadene:

  • Utviklingsprosjektet skal omfatte flere kommuner
  • Nettverket samarbeider med kompetansemiljøer i arbeidet med utviklingsprosjektet. Dette kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller høyskoler og universiteter.
  • For søknad om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter knyttet til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid er det ikke et krav om samarbeid med kompetansemiljø. Samarbeid med Bufetat er derimot viktig.

Søknad sendes: jumli@fylkesmannen.no

innen 01.10.2020