Utvikling for barnevernet

Foto: Pixabay

Statsforvalteren i Innlandet har som mål å bygge Innlandet sterkt, ha lav terskel og åpen dør, samt ta nødvendig initiativ. For enheten for barnevern og familie betyr dette å ta en aktiv rolle i å bistå kommunene i Innlandet med utvikling av barneverntjenestene gjennom informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen, som trer i kraft 2022, gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og innebærer at kommunene må styrke det forebyggende arbeidet.

Reformens mål er:

  • Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
  • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
  • Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
  • Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle og støtte kommunene i deres arbeid med å forberede seg til reformen trer i kraft.

Kompetansesatsingen

Kompetansestrategien er et kvalitets- og kompetanseløft for de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene skal bidra til økt faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet, samt være et verktøy i kommunenes møte med den kommende barnevernsreformen.

Statsforvalteren i Innlandet bistår og samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om flere av tiltakene i denne reformen. 

Tiltak i kompetansesatsingen:

Læringsnettverk

Skal bidra til kompetanseheving gjennom samarbeid mellom kommunale barneverntjenester. Statsforvalteren fordeler årlig ut midler til disse læringsnettverkene.

Dialogmøter

Har som mål å gi en felles forståelse mellom barnevernledelsen og kommuneledelsen om barneverntjenesten, barnevernreformen og mulige utfordringer tjenestens står i. Statsforvalteren innkaller og styrer dialogmøter sammen med de ulike barneverntjenestene og kommunene.

Tjenestestøtteprogram

Kompetanseutvikling på en rekke områder i kommunale barneverntjenester. Det er et uttalt mål at alle barneverntjenester skal få delta i tjenestestøtteprogrammet. Statsforvalteren bistår Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i arbeidet med å motivere og informere om tiltaket.

Veiledningsteam

Er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og utvikle barneverntjenesten. Statsforvalteren anbefaler kommuner som kan ha nytte av dette tilbudet.

Andre utviklingsoppgaver

Statsforvalteren skal følge opp, veilede og være en pådriver i kommunenes arbeid i å rekruttere fosterhjem i familienes slekt og nettverk blant annet gjennom metoden Familieråd.

Statsforvalteren bidrar også til å holde kommunene informert om lovendringer, nye retningslinjer og nasjonal politikk på barnevernområdet gjennom samlinger, møter, dialog, veiledning og digitale informasjonskanaler.

Avdeling for barnevern og familie samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufetat og flere kunnskapsmiljø med flere.


Publisert 05.01.2022

Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.

 


Publisert 13.04.2021

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform.