Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

To barn går alene på en vei

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2022

I møte med barnevernsreformen må kommunene jobbe mer forebyggende, og samarbeidet internt i kommunene må styrkes. Kommunale læringsnettverk er samarbeid om prosjekter for kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov på tvers av kommunegrenser. Nettverkene samarbeider om utviklingsprosjekter og danner fagfelleskap for å styrke tjenestene og deres tilbud til utsatte barn og familier. Målet med denne satsingen er at barn, unge og familier møter ansatte med faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet. Statsforvalteren i Innlandet har siden 2018 delt ut midler til slike nettverk i Innlandet. Læringsnettverkene kan jobbe med utvikling innenfor to ulike prosjektområder. Egeninitierte utviklingsprosjekt, eller prosjekt med temaer knyttet til fosterhjem. Mot slutten av året 2021 ble det delt ut 3 400 000 kroner til prosjekter i læringsnettverk som skal pågå i 2022.

Les mer om læringsnettverk her: https://www.bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling_i_barnevernstjenestene/Kommunale_laringsnettverk/

Eksempler på læringsnettverk som har fått tilskudd til drift i 2022

Ringsaker kommune er vertskommune for tre ulike læringsnettverk. Læringsnettverkene har ulike temaer som økt kompetanse og avdekkingsevne for barn som lever med vold, analysekompetanse, rekruttering og veiledning til fosterforeldre og forsvarlig innsats i nyfødt- og spedbarnsfamilier.

Kongsvinger kommune er vertskommune for et utviklingsprosjekt som retter seg mot utvikling av hjelpetiltak og samarbeid på tvers av tjenester, kommuner og frivillige organisasjoner.

Trysil kommune er vertskommune for et læringsnettverk som skal jobbe med et prosjekt rettet mot systematisk veiledning og saksbehandling med fokus på korrekt forvaltning versus relasjonsarbeid.

Østre-Toten er vertskommune for et utviklingsprosjekt med temaer som utvikling av tjenestetilbud, samarbeid med helsestasjon og felles opplærings- og veiledningstilbud til fosterhjem.

Gjøvik kommune er vertskommune for et læringsnettverk som jobber med tverrfaglig samarbeid og utvikling av styringssystemer for systematisk barnets beste- og barnevernfaglige vurderinger.

Ringebu er vertskommune for et samarbeid om godt barnevern, bedre og mer differensiert tiltaksapparat.

Åsnes kommune er vertskommune for et nettverk som jobber med kompetanseheving rettet mot oppfølgingen av barn i fosterhjem.