Hvem kan samtykke til at barn under barnverntjenestens omsorg får vaksinen mot covid-19?

Illustrasjon av koronavirus

Folkehelseinstituttet har nå utvidet rådene om vaksinasjon til også å inkludere barn i alderen 12 til 15 år. I etterkant av dette har Statsforvalteren i Innlandet mottatt flere henvendelser om hvem som kan samtykke på vegne av barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Publisert 20.09.2021

I utgangspunktet er det foreldrene eller andre med foreldreansvar som har rett til å samtykke til helsehjelp, herunder vaksinering, på vegne av barn under 16 år. Disse reglene om samtykke på vegne av barn er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 4-4. Her finner vi også unntaket fra denne hovedregelen for de barna som er under barneverntjenestens omsorg.

Ved omsorgsovertakelse og akuttplassering av barn etter barnevernloven §§ 4-6 annet ledd, 4-8 og 4-12 er retten til samtykke til helsehjelp lagt til barneverntjenesten, jf. pbrl. § 4-4 fjerde ledd. Dette gjelder også når de biologiske foreldrene fortsatt har foreldreansvar for barnet, slik de som hovedregel har etter en omsorgovertakelse. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at fosterforeldrene, som kanskje følger barnet til vaksinering, samtykker på barnets vegne. Ved gjennomføring av vaksinering av barn i denne gruppen, må det derfor sørges for at barneverntjenesten har samtykket til vaksineringen i forkant. Det skal også nedtegnes i barnets journal at barneverntjenesten har samtykket.  

Uavhengig av hvem som kan samtykke på vegne av barnet, har barnet rett til å gi uttrykk for sin mening om vaksineringen. Barneverntjenesten må gi barnet informasjon og anledning til å si sin mening før de avgjør spørsmål om å samtykke til vaksinering, jf. pbrl. § 4-4 femte ledd. Det skal legges vekt på hva barnet mener i samsvar med barnets alder og modenhet, og når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Mer informasjon om samtykke på vegne av barn til koronavaksine finner du her: Folkehelseinstituttet - Hvem kan samtykke til vaksinering på vegne av barn?