Kommunalt barnevern

Kart som viser barnevernstjenestene i Innlandet.

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette vil si at Statsforvalteren behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og vurderer om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterens tilsyn med kommunal barneverntjeneste

Statsforvalteren vurderer selv om det er grunn til å undersøke hvordan barneverntjenesten har håndtert en sak, og hvordan en slik undersøkelse i så fall skal gjennomføres. Statsforvalteren har rett til innsyn i alle opplysninger hos barneverntjenesten.

Når vi mottar en henvendelse, vurderer vi innholdet i den, og hvordan vi skal følge den opp. Noen ganger oppretter vi egen tilsynssak. Da undersøker vi om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven i enkeltsaker. Andre ganger følger vi opp saken gjennom for eksempel systemtilsyn med kommunen. Den som sender inn klage skal alltid få en tilbakemelding fra oss.

Klage på vedtak?

Vi er også klageinstans for flere typer enkeltvedtak som barneverntjenesten i kommunen fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket eller ettervernet de ønsker. Klagen skal først sendes til barneverntjenesten, og så sender de den videre til oss for klagebehandling.

Kontakte oss?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på saksbehandlingen i kommunal barneverntjeneste, så finner du vår kontaktinformasjon i boksen til høyre på denne siden. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Er du bekymret for et barn?

Da kan du kontakte barneverntjenesten for kommunen barnet oppholder seg i. Kart over barneverntjenestene i Innlandet finner du øverst på siden. Utenfor vanlig arbeidstid kan du kontakte barnevernvakten. Kontaktinformasjon finner du i lenke til høyre på denne siden.


Publisert 07.12.2022

Barnevernledersamling i Innlandet 2022

Statsforvalteren inviterte alle ledere i de kommunale barneverntjenestene og Bufetat til samling 1. og 2. desember 2022. Nesten alle tjenestene deltok og flere av tjenestene bidro selv med innlegg og erfaringsutveksling.