Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

01.03.2021

Kurs i offentlig helsearbeid for fysioterapeuter i turnus våren 2021

Onsdag 24. mars 2021 arrangerer Statsforvalteren i Agder digitalt kurs for turnusfysioterapeutene i kommunehelsetjeneste i fylkene Agder og Vestfold og Telemark.


01.03.2021

Corona pandemien og sosialhjelp: Hvorfor har ikke sosialhjelpsutgiften økt under pandemien?

Statsforvalteren har gjennom 2020 undersøkt om pandemien har hatt innvirkning på økonomisk sosialhjelp. I 2020 har vi flere ganger bedt NAV kontorene gi opplysninger om sosialhjelp utgiftene, antall som mottar sosialhjelp og om det har skjedd en økning i henvendelser/søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp.


23.02.2021

Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


17.02.2021

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner v/psykologspesialist Ole-Bjørn Rustad, Stiftelsen Alternativ til vold


12.02.2021

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Tilskuddet ytes for å legge til rette for mer aktivitet for hjemmeboende eldre i den pågående koronasituasjonen, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.


12.02.2021

Tilskudd  til aktivitetstilbud og besøksverter

Tilskuddet ytes for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for beboere i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.


10.02.2021

Webinar - for ansatte i NAV kontor som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester

Statsforvalteren arrangerer en webinar rekke med fokus på saksbehandling for ansatte i sosialtjenesten. Dette er det siste planlagte webinaret i rekken.


09.02.2021

Tiltak for å heve kompetansen om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskotet skal mellom anna styrka kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg. Søknadsfrist er 1. mars 2021.


08.02.2021

Digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmord gjennomført 2.februar 2021

Fagdagen ble arrangert i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Agder, RVTS Sør og KoRus-Sør og samlet over 150 deltakere


Flere nyheter Få nyhetsvarsel