Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

05.05.2021

Rehabilitering etter Covid-19

Becker, Laake og Hofsø skriver i sin kronikk i Tidsskriftet for den norske legeforening om den viktige jobben samfunnet gjør og har gjort for at så mange som mulig skal overleve covid-19.


05.05.2021

Statsforvalteren ber kommunene om å revurdere besøksordningen på sykehjem

Vi har mottatt en del muntlige henvendelser om besøksordningen ved sykehjem,  og på bakgrunn av dette har vi undersøkt praksis i noen utvalgte kommuner. 


29.04.2021

Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.


20.04.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 6- Aktivitetsplikten i NAV

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


16.04.2021

Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning

I samarbeid med Statsforvalterens regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god forkunnskap om fagfeltet.


13.04.2021

Naturen som bidrag til recovery

Vi er alle en del av naturen, noe som av og til er lett å glemme med det livet vi lever.


13.04.2021

Fagdag - traumereaksjoner og stabiliseringsteknikker

Hvordan kan vi forstå og hjelpe mennesker som sliter med
psykiske lidelser, rus eller kaotiske liv?


09.04.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 5- barneperspektiv i NAV

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


09.04.2021

Statsforvalteren opphever lokale forskrifter pga. lav smitte etter lovlighetskontroll i Arendal og Froland

Arendal kommunes og Froland kommunes midlertidige forskrift tilfredsstiller ikke det grunnleggende kravene i smittevernloven § 1-5.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel