Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 26.06.2023

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Fra 1. september 2022 skal Nav ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 22.09.2023

Endring i de veiledende retningslinjene for økonomisk stønad 2023

Satsene i de veiledende retningslinjene ble justert med 10 pst. fra 1.juli 2023. Endringen er i tråd med Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett for 2023.


Publisert 04.01.2023

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2023.


Publisert 20.12.2022

Ny veileder om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet har med utgangspunkt i dagens situasjon med økte levekostnader utarbeidet en egen veileder om økonomisk sosialhjelp.


Publisert 30.08.2022

Endring i lov om sosiale tjenester i NAV - barnetrygd skal ikke regnes som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad

Statistisk sentralbyrå(SSB) rapporterte at 4 av 25 kommuner på Agder holdt barnetrygden utenfor ved utmåling av stønad i 2021. Fra første september 2022 må alle kommuner holde barnetrygden utenfor. Statsforvalteren vil understreke at kravet om at økonomisk stønad ytes etter en konkret individuell vurdering, fortsatt er gjeldende.


Publisert 29.12.2021

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2022.


Publisert 31.08.2021

Endring i statlig veiledende retningslinjer for Sosialhjelp

Veiledende sosialhjelpssats for barn i alderen 0-5 år er økt like mye som barnetrygden for barn i samme alder.


Publisert 01.03.2021

Corona pandemien og sosialhjelp: Hvorfor har ikke sosialhjelpsutgiften økt under pandemien?

Statsforvalteren har gjennom 2020 undersøkt om pandemien har hatt innvirkning på økonomisk sosialhjelp. I 2020 har vi flere ganger bedt NAV kontorene gi opplysninger om sosialhjelp utgiftene, antall som mottar sosialhjelp og om det har skjedd en økning i henvendelser/søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp.


Publisert 23.12.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad gjeldende fra 01.01.2021

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2021


Publisert 31.08.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. september 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. september 2020 


Publisert 20.12.2018

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.