Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 31.08.2021

Endring i statlig veiledende retningslinjer for Sosialhjelp

Veiledende sosialhjelpssats for barn i alderen 0-5 år er økt like mye som barnetrygden for barn i samme alder.


Publisert 01.03.2021

Corona pandemien og sosialhjelp: Hvorfor har ikke sosialhjelpsutgiften økt under pandemien?

Statsforvalteren har gjennom 2020 undersøkt om pandemien har hatt innvirkning på økonomisk sosialhjelp. I 2020 har vi flere ganger bedt NAV kontorene gi opplysninger om sosialhjelp utgiftene, antall som mottar sosialhjelp og om det har skjedd en økning i henvendelser/søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp.


Publisert 23.12.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad gjeldende fra 01.01.2021

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2021


Publisert 31.08.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. september 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. september 2020 


Publisert 20.12.2018

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.


Publisert 17.10.2018

Endringer i sosialtjenesteloven

Endringene gjelder kommunen sin adgang til innhenting av opplysninger fra folkeregisteret og opplysningsplikten til barnevernet.


Publisert 14.05.2018

Ny rutine for behandling av refusjonskrav for sosialhjelp

Dersom en person innvilges folketrygdytelser med tilbakevirkning, kan kommunen kreve refundert sine utlegg til samme formål og for samme periode.


Publisert 12.04.2018

Rollefordeling mellom verge og NAV i forhold til personer under vergemål

Retten til økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven gjelder uavhengig av om vedkommende har verge eller ikke.


Publisert 22.03.2018

Nye endringer i lov om sosiale tjenester i NAV

Det er særlig endringen i dokumentasjon av lovlig opphold for EØS-borgere som er viktig og hvor det også er laget et eget rundskriv.


Publisert 28.02.2018

Ny veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

For at EØS-borgere skal ha rett på sosialhjelp må personen både ha lovlig opphold og fast bopel.