Helsetjenester

Oppdatert 10.12.2021

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.07.2022

Flere lovbrudd funnet etter tilsyn med en virksomhet som gir utprøvende medisinsk behandling

Statsforvalteren i Agder har i samarbeid med Statens helsetilsyn og ekstern fagrevisor ført tilsyn med Phoenix Helse AS i Lillesand. Vi har konkludert med til sammen seks brudd på helselovgivningen og funnet grunnlag for videre oppfølgning. 


Publisert 15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


Publisert 14.03.2022

Tilsyn om rusmiddeltesting

Statsforvalteren i Agder gjennomførte i 2021 egeninitiert tilsyn med tre legekontorer og tre barneverntjenester i Agder hvor tema var rusmiddeltesting i regi av barneverntjenesten. På bakgrunn av gjennomførte tilsyn vil vi her trekke frem noen punkter fra tilsynet som vi mener kan ha en læringsverdi for andre barneverntjenester og legekontorer.


Publisert 29.04.2021

Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.


Publisert 24.11.2020

Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder for kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) østre Agder


Publisert 15.10.2020

Koronamillioner til videreutdanning av sykepleiere

Distriktsvennlig 20 studiepoengs videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene i Agder


Publisert 09.10.2020

Ledig verv som leder av kontrollkommisjon for distriktspsykiatrisk senter (DPS) i østre Agder.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1


Publisert 02.06.2020

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Et av tiltakene fra Helsedirektoratet for å motvirke effekten av koronapandemien.

 


Publisert 11.12.2019

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om Individuell plan og koordinator


Publisert 11.12.2019

Rapport fra tilsyn i Vennesla kommune

Fylkesmannen fant at barneverntjenesten ikke overholdt regelverket som gjaldt krav om skriftlig tilbakemelding til offentlige meldere i alle faser jf. barnevernloven § 6-7 a, 3. og 4. ledd.