Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 06.07.2022

Flere lovbrudd funnet etter tilsyn med en virksomhet som gir utprøvende medisinsk behandling

Statsforvalteren i Agder har i samarbeid med Statens helsetilsyn og ekstern fagrevisor ført tilsyn med Phoenix Helse AS i Lillesand. Vi har konkludert med til sammen seks brudd på helselovgivningen og funnet grunnlag for videre oppfølgning. 


Publisert 15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


Publisert 14.03.2022

Tilsyn om rusmiddeltesting

Statsforvalteren i Agder gjennomførte i 2021 egeninitiert tilsyn med tre legekontorer og tre barneverntjenester i Agder hvor tema var rusmiddeltesting i regi av barneverntjenesten. På bakgrunn av gjennomførte tilsyn vil vi her trekke frem noen punkter fra tilsynet som vi mener kan ha en læringsverdi for andre barneverntjenester og legekontorer.


Publisert 29.04.2021

Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.


Publisert 24.11.2020

Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder for kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) østre Agder


Publisert 15.10.2020

Koronamillioner til videreutdanning av sykepleiere

Distriktsvennlig 20 studiepoengs videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene i Agder


Publisert 09.10.2020

Ledig verv som leder av kontrollkommisjon for distriktspsykiatrisk senter (DPS) i østre Agder.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1


Publisert 02.06.2020

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Et av tiltakene fra Helsedirektoratet for å motvirke effekten av koronapandemien.

 


Publisert 11.12.2019

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om Individuell plan og koordinator


Publisert 11.12.2019

Rapport fra tilsyn i Vennesla kommune

Fylkesmannen fant at barneverntjenesten ikke overholdt regelverket som gjaldt krav om skriftlig tilbakemelding til offentlige meldere i alle faser jf. barnevernloven § 6-7 a, 3. og 4. ledd.