Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 16.09.2016

Gode dialogmøter med pasient- og brukerorganisasjonene på Agder

Fylkesmannen fikk gode innspill til områder hvor organisasjonene mener det er fare for svikt i helse- og sosialtjenestene i Aust- og Vest-Agder.


Publisert 05.09.2016

Smittevernkonferanse

Fylkesmannen inviterer til smittevernkonferanse 27. september 2016 i Kristiansand.


Publisert 28.06.2016

Lovendring om rett til opphold i sykehjem

Stortinget har vedtatt lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.


Publisert 15.06.2016

Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

Strategien har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv.


Publisert 25.05.2016

Rapport om barn og unges miljø og helse

Folkehelseinstituttet har lagt fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse.


Publisert 14.03.2016

Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda

Helsepersonell er en av yrkesgruppene som er unntatt utgangspunktet om at alle har vitneplikt.


Publisert 09.03.2016

Tilsynsmelding 2015

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Helsetilsynets tilsynsmelding.


Publisert 09.03.2016

Ny rapport: Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner

Helsetilsynet påpeker alvorlig svikt i overføring av informasjon mellom sykehus og kommune i et landsomfattende tilsyn.


Publisert 22.02.2016

Gratis deltidstudium - Helse og omsorg i plan

Vil du være med å styrke helseperspektivet i kommunal planlegging?


Publisert 15.01.2016

Rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre

Helsesøstre og jordmødre har fra 1. januar 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til alle kvinner over 16 år.