Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 17.10.2017

Regjeringens helse- og omsorgsbudsjett 2018

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er på om lag 198 milliarder kroner.


Publisert 17.10.2017

Etablerer undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslår i statsbudsettet 20 millioner til etablering og drift av en egen undersøkelseskommisjon i 2018.


Publisert 09.10.2017

Utsatte barn får ikke hjelp

Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp.


Publisert 03.10.2017

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester


Publisert 04.09.2017

Plan for tilsyn med barnevern og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har satt sammen et tilsynsteam med representanter fra Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsynsteamet ledes av Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen, og teamet vil også få bistand fra Statens helsetilsyn.


Publisert 01.08.2017

Tilsyn med barnevernet og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

Fylkesmannen ser alvorlig på informasjonen som er mottatt og har besluttet å se nærmere på oppfølgingen 15-åringen fikk av Sørlandet sykehus og av barnevernet (både kommunalt og statlig).


Publisert 09.06.2017

Informasjonsvideo om klage på helse- og omsorgstjenester

Helsetilsynet har laget video med informasjon om klagemuligheter som gjelder rettigheter, tilsynssaker og erstatningssaker.


Publisert 06.06.2017

Informasjonsvideo om varselhåndtering i Helsetilsynet

Når det skjer en uventet alvorlig hendelse i spesialisthelsetjenesten som fører til betydelig pasientskade eller død, skal Undersøkelsesenheten i Helsetilsynet straks varsles.


Publisert 06.06.2017

Rett til helsetjenester i hjemmet

Helsetilsynet har laget informasjonsvideo om rett til helsetjenester i hjemmet.


Publisert 26.05.2017

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted

I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider, og finne det beste alternativet for pasienten allerede før henvisningen sendes.