Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


14.03.2024

Konferanse velferdsteknologi - SOVA 2024

Konferansen er en tverrfaglig møteplass for deg med interesse for innovasjon og samarbeid om velferdsteknologi og det nye begrepet helseteknologi.

 


01.03.2024

Nye telefontider i helse- og sosialavdelingen fra 4. mars 2024

Helseseksjonene i helse- og sosialavdelingen innfører telefontid fra mandag 4. mars 2024 - slik ønsker vi å forkorte saksbehandlingstiden vår. 

 


21.02.2024

Samling for fagansvarlige i NAV

Statsforvalteren i Agder inviterer fagansvarlige i NAV til samling for å drøfte aktuelle tema og dele erfaringer knyttet til tjenestene etter lov om sosiale tjenester i NAV.


16.02.2024

Informasjon om gjennomføring av tilsyn etter folkehelseoven

I 2024 gjennomfører Statsforvalterne landsomfattende tilsyn etter folkehelseloven på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Temaet for tilsynet er: Kommunenes langsiktige og systematiske arbeid for å fremme psykisk helse hos barn og unge (0-18 år).

I denne artikkelen gir vi mer informasjon om gjennomføringen i Agder.


14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer. Det er endringer i regelverket og ordningen har fått nytt navn i 2024. Søknadsfrist er 07. april.


14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester for 2024. Søknadsfrist er 07. april. 


12.02.2024

Info- og spørretime for økonomiske rådgivere i NAV

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr de som jobber som spesialister i økonomisk rådgivning ved NAV-kontorene og kommunene til et uformelt fora for å diskutere saker og problemstillinger i tilknytning til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven. Tilbudet er i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Innlandet.

Neste info- og spørretime er 15. februar.


12.02.2024

Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.


08.02.2024

Boligsosial konferanse i sør 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.

Påmeldingsfrist: 12. mars 2024


07.02.2024

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløftet 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Søknadsfrist 1.mars 2024Fleire nyhende Få nyheitsvarsel