Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

21.09.2022, Endra 22.09.2022

Den nye nasjonale veilederen: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Veilederen beskriver og forklarer nærmere de nye bestemmelsene om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling på tvers 


16.09.2022

Statsforvalteren i Agder inviterer til innspillsmøter

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune. Vi inviterer nå relevante aktører til å legge frem sitt syn på en eventuell deling. 


13.09.2022

8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Nettverket «Sunne kommuner» som er en del av WHOs Healthy cities har, med støtte fra Helsedirektoratet, utviklet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Her tar de for seg hvordan man kan jobbe aktivt for å styrke koblingen mellom folkehelse og stedsutvikling.


13.09.2022

8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Nettverket «Sunne kommuner» som er en del av WHOs Healthy cities har, med støtte fra Helsedirektoratet, utviklet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Her tar de for seg hvordan man kan jobbe aktivt for å styrke koblingen mellom folkehelse og stedsutvikling.


27.07.2022

Regionalt innspills møte - opptrappingsplan psykisk helse

Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren i Agder inviterer kommuner, bruker- og pårørende organisasjoner, Ungdsomsråd og andre til innspillsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse.


13.07.2022

Tilstandsrapport viser: Fastlegesituasjonen på Agder er alvorlig!

Statsforvalteren vurderer at det haster med ytterligere nasjonale tiltak for å imøtegå dagens utfordringsbilde i fastlegeordningen.


06.07.2022

Flere lovbrudd funnet etter tilsyn med en virksomhet som gir utprøvende medisinsk behandling

Statsforvalteren i Agder har i samarbeid med Statens helsetilsyn og ekstern fagrevisor ført tilsyn med Phoenix Helse AS i Lillesand. Vi har konkludert med til sammen seks brudd på helselovgivningen og funnet grunnlag for videre oppfølgning. 


30.06.2022

Når går bussen?

- en debatt om betydningen av et godt kollektivtilbud for barn og unge.


23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel