Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 11.11.2021

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Vi søker fast legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. 


Publisert 28.06.2019

Tilskudd psykologer i kommunene

2. utlysning av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 23.05.2019

Kunngjøring av ledige verv i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen i Agder søker medlemmer til kontrollkommisjoner i psykisk helsevern i Aust-Agder.


Publisert 19.02.2019

Tilsyn med kommunens tilbud til barn med psykiske vansker

Fylkesmannens tilsyn viser at Tvedestrand kommune må få på plass bedre samhandling for å ivareta barn med psykiske vansker 7–12 år.


Publisert 24.05.2018

Oppfølging etter Stinasaken

I rapporten ble det avdekket at Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Næromsorg Sør ikke hadde gitt forsvarlige tjenester - alle virksomhetene har gitt fyldige tilbakemeldinger innen fristen 1. mai. 


Publisert 18.04.2018

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand.


Publisert 07.02.2018

Tilsynsrapportene etter drapet på Sørlandssenteret er klare

Rapportene handler ikke om drapet, men er tilsynsrapporter som vurderer kvaliteten på det tjenestetilbudet som har ligget i forkant av hendelsen. Hovedrapporten har fått navnet "Historien om Stina".


Publisert 29.01.2018

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2018

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2018


Publisert 20.12.2017

Fag- og erfaringskonferansen 2017

To hundre deltakere fra rus-, psykisk helse- og sosialfeltet var samlet 5. og 6. desember i Kristiansand med temaet arbeid og inkludering, recovery og samhandling.


Publisert 05.12.2017

Brukerne sitter med nøkkelen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har intervjuet Tove Elisabeth Johnsen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.