Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 11.11.2021

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Vi søker fast legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. 


Publisert 28.06.2019

Tilskudd psykologer i kommunene

2. utlysning av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 23.05.2019

Kunngjøring av ledige verv i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen i Agder søker medlemmer til kontrollkommisjoner i psykisk helsevern i Aust-Agder.


Publisert 19.02.2019

Tilsyn med kommunens tilbud til barn med psykiske vansker

Fylkesmannens tilsyn viser at Tvedestrand kommune må få på plass bedre samhandling for å ivareta barn med psykiske vansker 7–12 år.


Publisert 24.05.2018

Oppfølging etter Stinasaken

I rapporten ble det avdekket at Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Næromsorg Sør ikke hadde gitt forsvarlige tjenester - alle virksomhetene har gitt fyldige tilbakemeldinger innen fristen 1. mai. 


Publisert 18.04.2018

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand.


Publisert 07.02.2018

Tilsynsrapportene etter drapet på Sørlandssenteret er klare

Rapportene handler ikke om drapet, men er tilsynsrapporter som vurderer kvaliteten på det tjenestetilbudet som har ligget i forkant av hendelsen. Hovedrapporten har fått navnet "Historien om Stina".


Publisert 29.01.2018

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2018

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2018


Publisert 20.12.2017

Fag- og erfaringskonferansen 2017

To hundre deltakere fra rus-, psykisk helse- og sosialfeltet var samlet 5. og 6. desember i Kristiansand med temaet arbeid og inkludering, recovery og samhandling.


Publisert 05.12.2017

Brukerne sitter med nøkkelen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har intervjuet Tove Elisabeth Johnsen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.