Psykisk helse og rus

Oppdatert 20.12.2022

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 29.01.2018

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2018

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2018


Publisert 20.12.2017

Fag- og erfaringskonferansen 2017

To hundre deltakere fra rus-, psykisk helse- og sosialfeltet var samlet 5. og 6. desember i Kristiansand med temaet arbeid og inkludering, recovery og samhandling.


Publisert 05.12.2017

Brukerne sitter med nøkkelen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har intervjuet Tove Elisabeth Johnsen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.


Publisert 30.11.2017

Tilsyn med kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse gjennomført i Grimstad

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Grimstad kommune 24. - 26. oktober. Det ble ikke avdekket avvik på det reviderte området under tilsynet.


Publisert 19.10.2017

Distriktspsykiatriske sentre fokuserer for lite på rus

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er med på gjennomføring av landsomfattende tilsyn der brukernes erfaringer og kunnskap blir brukt. 


Publisert 16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.


Publisert 15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


Publisert 13.07.2017

Domfelte og innsatte skal sikres tettere oppfølging og bedre koordinerte tjenester ved tilbakeføring til samfunnet

I en interdepartemental strategi foreslås 18 tiltak for å motvirke «glippsoner» i tilbakeføringsarbeidet.


Publisert 26.05.2017

Flere psykologer i kommunene

Tall fra Helsedirektoratet viser at kommunene ansetter stadig flere psykologer som arbeider innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet..


Publisert 09.04.2017

Ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste

Med handlingsplanen "I tjeneste for Norge" ble det gjort et krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.